24 de setembre del 2012

adaptable suburbs, space syntax

Adaptable Suburbs és un projecte de recerca del Space Syntax Laboratory (a la Bartlett School of Graduate Studies, UCL) que estudia la relació entre l'evolució de l'activitat i les transformacions dels centres urbans i suburbans a través del temps; és a dir, que pretén establir correspondències entre la morfologia urbana, en constant modificació, d'una banda, i la seva influència  no predeterminació  en les relacions humanes, de l'altra. Una cosa que intuim, però que pot ser interessant de veure com es planteja des del punt de vista d'aquest estudi.
.............................................................................................................

Adaptable Suburbs es un proyecto de investigación del Space Syntax Laboratory (en la Bartlett School of Graduate Studies, UCL) que estudia la relación entre la evolución de la  actividad y las transformaciones de los centros urbanos y suburbanos a través del tiempo, es decir, que pretende establecer correspondencias entre la morfología urbana, en constante modificación, por un lado, y su influencia  que no predeterminación en las relaciones humanas, por otro. Algo que intuimos pero que puede ser interesante ver como se plantea desde el punto de vista de este estudio.

22 de setembre del 2012

rehabitar el viaducto

 28/10/2011.  Eduard Callís,  Habitar Grupo de Investigación. En la ciudad de Girona se está ultimando la construcción de un túnel ferroviario subterráneo para el tránsito convencional y de alta velocidad. Actualmente los trenes cruzan la ciudad por un viaducto en dirección norte-sur insertado en su trama urbana. Es el momento oportuno para discutir el futuro de ésta infraestructura.El trazado del viaducto corresponde al tramo central del paso de la vía férrea por la ciudad y se construyó a finales de los setenta. Tiene una longitud de casi dos kilómetros entre la estación y el puente sobre el río Onyar y una altura entre los cinco y siete metros. A ambos extremos las vías continúan en terraplén. Es una estructura compuesta por dos viaductos juntos y paralelos, uno para cada vía. Cada uno dispone de pilas de hormigón armado separadas unos veinte metros y una estructura superior compuesta por una viga cajón también de hormigón armado con voladizos laterales.Los recientes debates ciudadanos y la actividad en las redes sociales ponen de manifiesto una inquietud sobre la conveniencia de aprovechar la infraestructura para otros usos. La esfera política, en cambio, parece decantarse en general por un derribo total. Rehabitar el viaducto es el título del workshop celebrado el pasado septiembre y en el que participaron los alumnos de todos los cursos de arquitectura de la Universitat de Girona. Algunos miembros del Grupo de Investigación Habitar y Sílvia Musquera coordinaron uno de los equipos juntamente con los profesores júnior Arnau Arboix, Adrià Bofarull y Neus Rico.

20 de setembre del 2012

space syntax, bill hillier

el laboratori Space Syntax, dirigit pel professor de morfologia urbana i arquitectònica de la universitat de Londres Bill Hillier demostra, mitjançant simulacions de fluxos, la influència decisiva de la forma de la ciutat i dels edificis en la manera i la intensitat d'utilitzar-ne els espais. aquest reconeixement és clau per a entendre com es pot abordar una operació de revitalització a partir de la transformació de la morfologia de base. serveixi com a exemple el treball d'implantació del Millenium Bridge (Norman Foster, 2000) a Londres.

el laboratorio Space Syntax, dirigido por el profesor de morfología urbana y arquitectónica de la universidad de Londres Bill Hillier demuestra mediante simulaciones de flujos la decisiva influencia de la forma de la ciudad y de los edificios en el modo y la intensidad de usar sus espacios. este reconocimiento es clave para entender como se puede abordar una operación de revitalización a partir de la transformación de la morfología de base. sirva como ejemplo el trabajo de implantación del Millenium Bridge (Norman Foster, 2000) en Londres.


(Woolwich Squares, London, 2008)

18 de setembre del 2012

un ús provisional del carrer


Aquesta és una estructura provisional construïda al carrer Compte d’Urgell, de Barcelona, el 2011 per Ravetllat Ribas arquitectes. Es tracta d'una cobertura temporal de la calçada que permet celebrar el mercat dominical de llibres vells de Sant Antoni a recer de les inclemències del temps. Entre setmana, un simple mecanisme replega parcialment la coberta i els vehicles circulen sota seu.
L'estuctura es desmuntarà una vegada les obres del mercat de Sant Antoni hagin acabat, però la seva eficàcia ens deixa el dubte de si cal prescindir-ne; de si és necessari construir-ne una altra de 'definitiva'.
  
.................................................................................................. 
Esta es una estructura provisional construida en la calle Compte d'Urgell, de Barcelona, en 2011 por Ravetllat Ribas arquitectos. Se trata de una cobertura temporal de la calzada que permite celebrar el mercado dominical de libros viejos de Sant Antoni a resguardo de las inclemencias del tiempo. Entre semana, un simple mecanismo repliega parcialmente la cubierta y los vehículos circulan debajo.
La estructura se desmantelará una vez las obras del mercado de Sant Antoni hayan finalizado, pero su eficacia nos deja la duda de si es necesario prescindir de ella; de si es hace falta construir otra estructura 'definitiva'.

15 de setembre del 2012

borough market, londres


el mercat londinenc de Borough (al Southwark) és una mostra de la vitalitat que el comerç pot oferir a la ciutat, sense necessitat de l'estratègia de 'rehabilitació integral' que aplica sistemàticament l'ajuntament de Barcelona, on algunes reformes s'eternitzen o s'han eternitzat, perjudicant també la ciutat al voltant dels mercats.

en el cas de Borough, s'ocupen diversos edificis  que no deixen de ser simples cobertes— i l'espai sota les vies del tren, demostrant que el problema no és la prestesa obsolescència de l'arquitectura. la seva activitat s'estén de manera natural a alguns carrers i àmbits a l'entorn.

durant els caps de setmana, a més, es combinen les parades més estables amb les provisionals i amb una multitud de possibilitats per fer un bon àpat; des de terrasses fins a entrepans suculents que es poden acompanyar amb una pinta al pub més proper. el mercat i la ciutat són la mateixa cosa; també per la forma que adopten. tothom en forma part.

i una bona web de complement.
13 de setembre del 2012

visita a l'àmbit de treball

el proper dimecres 19 de setembre, el taller s'iniciarà a les 10:30h davant l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat (plaça Lluis Millet), amb un recorregut per l'eix comercial dels carrers Valldoreix, Santa Maria i Santiago Rusiñol. A la plaça del mercat, l’Alba Rodríguez, tècnica del Museu de Sant Cugat en gestió de patrimoni, ens oferirà una ressenya històrica sobre el desenvolupament de l'àmbit, de gran valor per a entendre la situació present i disposar d'eines per a preveure els possibles escenaris de futur.
.............................................................................................................

el próximo miércoles 19 de septiembre, el taller se iniciará a las 10:30h frente a la estación de ferrocarriles de Sant Cugat (plaza Lluis Millet), con un recorrido por el eje comercial de las calles Valldoreix, Santa Maria y Santiago Rusiñol. En la plaza del mercado, Alba Rodriguez, técnica del Museu de Sant Cugat en gestión de patrimonio, nos ofrecerá una reseña histórica sobre el desarrollo del ámbito, de gran valor para comprender la situación presente y disponer de instrumentos para prever posibles escenarios de futuro.

12 de setembre del 2012

enunciat qt 2012

l'actual plaça de Sant Pere  —on s'ubica l'edifici construït el 1911 com a mercat permanent ha estat històricament el centre d'activitat del nucli urbà de Sant Cugat. és lloc de confluència dels antics camins de Terrassa i Sabadell i inici del carrer Major que condueix al monestir. no obstant aquesta condició de centralitat, les successives extensions del municipi i la recent pacificació de l'eix que uneix el monestir amb l'estació dels ferrocarrils han desplaçat l'activitat comercial i de passeig cap a aquesta via, que compta amb una topografia més favorable i una millor accessibilitat.en aquest context, la plaça i el mercat de Pere San han anat perdent pes progressivament, fins al punt que ja no es reemplacen les parades que queden desocupades. la reflexió sobre la capacitat de reactivació del mercat que planteja l’Ajuntament al taller D ha de considerar necessàriament el potencial del propi edifici conjuntament amb el de la plaça, els carrers que s'hi aboquen i les finques del seu entorn més immediat, com a garantia per a la viabilitat de l'operació.

es proposa revisar i actualitzar un programa vinculat al comerç de petita escala que compti amb els espais de l'actual mercat, la plaça i els carrers del seu entorn i les plantes baixes de les edificacions veïnes, incorporant la càrrega i descàrrega de mercaderies i resolent l'accessibilitat a l'àmbit.

enunciado qt 2012

la actual plaza de Sant Pere  —en la que se ubica el edificio construido en 1911 como mercado permanente ha sido históricamente el centro de actividad del casco urbano de Sant Cugat. es lugar de confluencia de los antiguos caminos de Terrassa y Sabadell e inicio de la calle Mayor que conduce al monasterio. a pesar de esta condición de centralidad, las sucesivas extensiones del municipio y la reciente pacificación del eje que une el monasterio con la estación de los ferrocarriles han desplazado la actividad comercial y de paseo hacia esta vía, que cuenta con una topografía más favorable y una mejor accesibilidad.

en este contexto, la plaza y el mercado de Pere San han ido perdiendo peso progresivamente, hasta el punto de que ya no se reemplazan los puestos que quedan desocupados. la reflexión sobre la capacidad de reactivación del mercado que plantea l’Ayuntamiento al taller D debe considerar necesariamente el potencial del propio edificio conjuntamente con el de la plaza, las calles que confluyen y las fincas de su entorno más inmediato, como garantía para la viabilidad de la operación.

se propone revisar y actualizar un programa vinculado al comercio de pequeña escala que cuente con los espacios del actual mercado, la plaza y las calles de su entorno y las plantas bajas de las edificaciones vecinas, incorporando la carga y descarga de mercancías y resolviendo la accesibilidad al ámbito.

5 de setembre del 2012

"las reformas de los mercados de Barcelona, al ralentí"

Nueve instalaciones comerciales municipales encaran a diferente ritmo las obras de reforma. Los trabajos en Sant Antoni acumulan retraso y se prolongarán hasta principios del 2016.

5/9/2012. La Vanguardia, edición Barcelona. Los mercados de Barcelona luchan desde hace años contra la competencia de las grandes superficies y hacen un esfuerzo por adaptarse a los horarios de los compradores y al nuevo modelo de compra que impone la actual sociedad. En esta transformación desempeña un papel vital la mejora de las instalaciones, algunas muy antiguas. Pero las obras que encaran hoy por hoy nueve mercados municipales avanzan a diferente ritmo. Un compás que en estos tiempos está marcado por la disponibilidad de financiación y la coyuntura económica. Algunos –los que están más avanzados– abrirán el año que viene completamente remodelados y otros, los que acumulan años de retraso, mantienen un calendario incierto sobre el inicio de las obras o su posible inauguración.Es el caso del mercado de Sant Antoni, que empezó los trabajos en el 2010 y no está previsto que finalicen hasta principios del 2016, si no hay más contratiempos. Unos hallazgos arqueológicos encontrados en el subsuelo del equipamiento cuando se construyeron los muros pantalla obligaron a redactar de nuevo el proyecto de remodelación. Lo cierto es que la instalación municipal acumula muchos años de retraso. Estos días están finalizando el estudio arqueológico, a cargo de Patrimoni, que determinará cómo se restaurarán los vestigios de la antigua puerta de Sant Antoni. Los trabajos tienen como objetivo identificar, numerar y documentar las capas del suelo que sean diferenciables y las estructuras que puedan aparecer.