23 de febrer del 2012

fotos de l'àmbit


podeu trobar a l'atenea aquestes imatges cedides per Genís Plassa
podéis encontrar en atenea estas imágenes cedidas por Genís Plassa

22 de febrer del 2012

1r lliurament, 29 de febrer
maqueta de l'àmbit + proposta bàsica
qüestions generals

a. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

b. el lliurament digital es podrà fer al campus atenea a partir del dilluns 27 a les 10:30h. contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o zip) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius rar

c. s'organitzaran dues sessions de debat conjunt a l'aula teòrica, entre diversos treballs dels tres grups d'estudiants

continguts

a. imatges de la maqueta de grup amb la volumetria de la proposta

b. planta d'emplaçament, a escala 1/1000, dins el context de Gràcia, explicativa de les relacions amb els fluxos, les edificacions i els espais lliures de l’entorn

c. planta baixa del conjunt de l'illa, a escala 1/500, indicant les plantes baixes afectades o amb influència per a la proposta

d. planta o plantes tipus de l'edifici o edificis d'habitatges, a escala 1/200

e. seccions transversal i longitudinal de l'illa (incloent el perfil i rasant dels edificis situats a les illes veïnes) a escala 1/200 o 1/500

f. resum de superfícies de la proposta, indicant l'estat inicial i l'estat transformat de sòl (espai lliure, equipament i edificació privada) i de sostre (amb el nombre d'habitatges)

(aquests continguts són els comuns a totes les propostes. cadascú podrà incrementar-los amb la documentació, croquis, esquemes, etc. necessaris per a completar-ne l'explicació)

..................................................................................................

maqueta del ámbito + propuesta básica
cuestiones generales

a. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 sólo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

b. la entrega digital podrá hacerse en el campus atenea a partir del lunes 27 a las 10:30h. contendrá tota la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o zip) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos rar

c. se organitzarán dos sesiones de debate conjunto en el aula teórica, entre diversos trabajos de los tres grupos de estudiantes

contenidos

a. imágenes de la maqueta de grupo con la volumetría de la propuesta 

b. planta de emplazamiento, a escala 1/1000, en el contexto de Gràcia, explicativa de las relaciones con los flujos, las edificaciones y los espacios libres del entorno 

c. planta baja del conjunto de la manzana, a escala 1/500, indicando las plantas bajas afectadas o con influencia para la propuesta 

d. planta o plantas tipo del edificio o edificios de viviendas, a escala 1/200. 

e. secciones transversal y longitudinal de la manzana (incluyendo el perfil y rasante de los edificios de las manzanas vecinas) a escala 1/200 o 1/500

f. resumen de superficies de la propuesta, indicando el estado inicial y el estado transformado de suelo (espacio libre, equipamiento y edificación privada) y de techo (con el número de viviendas) 

(estos contenidos son los comunes a todas las propuestas. cada estudiante podrá incrementarlos con la documentación, croquis, esquemas, etc. necesarios para completar la explicación)

21 de febrer del 2012

documentació de Gràcia

teniu disponible a l'atenea el plànol del districte de Gràcia, amb informació parcel·lària i d'alçades.

tenéis disponible en atenea el plano del distrito de Gràcia, con información parcelaria i de alturas.(font: departament del plànol de la ciutat, direcció d'informació de base i cartografia, institut municipal d'informàtica, ajuntament de Barcelona)

17 de febrer del 2012

notícia a La Vanguardia

17 de febrero de 2012
El barrio de Gràcia se queda sin uno de sus pocos pulmones verdes
Una plataforma vecinal lucha para que no desaparezca un jardín con palmeras centenarias que su antiguo propietario cedió a la Iglesia para uso comunitario.

12 de febrer del 2012

exercici qp 2012

podeu consultar el programa del curs aquí
podéis consultar el programa del curso aquí.

el taller aborda la transformació d’una illa situada a l’antiga vila de Gràcia, Barcelona, compresa entre els carrers Astúries, Torrent de l’Olla, Jaén i travessia de Sant Antoni. es planteja una reflexió en profunditat sobre la situació urbanística actual de l’illa –afectada pel traçat de nova vialitat, equipament i espai lliure–, proposant una alternativa viable d’ordenació a partir de la incorporació d’habitatge dotacional per a gent gran i joves (sheltered dwellings), en les condicions que s’especifiquen en aquest enunciat.

des del pla general metropolità de 1976, hi ha prevista la prolongació de la Rambla de Prat entre el carrer Gran de Gràcia i el Torrent de l’Olla, per tal de completar un nou eix viari en direcció SO - NE, en paral·lel al traçat de la Travessera. el model urbà que inspira una operació d’aquesta naturalesa considera la fluïdesa de la circulació rodada com a argument per a transformar el teixit i estableix paràmetres urbanístics generals que, en moltes ocasions, suposen un conflicte amb la ciutat real.

aquest és el cas de l’illa en la que treballarà el taller. l’afectació per l’obertura de la nova via no s’ha executat en més de 35 anys d’existència del planejament, probablement per la confluència de diversos factors, com el fet de no considerar-se una operació prioritària o bé la dificultat de gestió pel gran nombre de finques implicades. la realitat és que, fins a dia d’avui, només s’ha realitzat l’obertura d’un tram del carrer Jaén i s’ha iniciat la construcció d’una escola bressol als sòls d’equipament del mateix carrer.

d’altra banda, en els darrers anys s’ha produït un canvi de paradigma en el model urbà que reconeix les limitacions d’una trama com la de Gràcia pel que fa al trànsit de vehicles i potencia els itineraris per a vianants i les zones 30. en l’àmbit de treball del taller, el carrer Astúries ha adoptat –per la seva relació amb l’estació de metro de Gràcia i les places del Diamant i de la Virreina– el paper d’eix vertebrador. l’illa que es planteja transformar ha de poder alimentar-se d’aquest potencial, afavorint la relació dels nous espais lliures i equipaments –dins i fora de l’illa– amb aquest flux de persones.

en aquest context, es proposa repensar l’ordenació prevista de l’illa, qüestionant la necessitat d’un nou vial de connexió i reconeixent simultàniament les condicions reals dels edificis i dels espais lliures: l’estat de les construccions afectades de vial (clau 5), les condicions dels espais interiors d’illa, els usos de les plantes baixes, l’immoble del carrer Jaén 16 sobre sòl d’equipament (clau 7a), els solars no edificats i les seves diverses qualificacions, les alçades dels edificis existents, l’escola bressol en construcció, la proximitat del col·legi Sant Josep i del centre artesà Tradicionàrius, etc.

aquests i altres indicadors són el material amb el que treballarà el taller. la inoculació de nou programa d’equipament (els habitatges dotacionals) ha de ser el simple catalitzador d’aquests canvis. si bé aquest ús no s’ajusta estrictament a les reserves de sòl actuals, creiem que permet activar aquest àmbit, portant nous residents capaços d’interactuar amb les condicions de l’entorn. l’enunciat es proposa:
– analitzar les alçades, profunditats, usos i vigència de les edificacions existents com a punt de partida necessari.
– potenciar la permeabilitat de l’illa com a garantia per al desenvolupa-ment dels espais lliures creats i dels programes nous i existents.
– mantenir les superfícies de sòls destinats a verd (clau 6) i equipament (clau 7a), sense conservar necessàriament la seva ubicació.
– disposar de la superfície afectada de vial (clau 5) com a reserva d’espai lliure d’ús públic, però no necessàriament de titularitat pública.
– incorporar el programa d’habitatge dotacional, amb un sostre màxim equivalent a l’edificabilitat que generaria el sòl actual d’equipament, considerant una alçada de planta baixa més dues plantes pis.

(l’habitatge dotacional (clau HD/7) cobreix les necessitats dels col·lectius amb dificultats d’accés al mercat d’habitatge. els sòls qualificats com a HD/7 mantenen la titularitat pública i els habitatges són de lloguer. en concret, els habitatges destinats a joves tenen una limitació d’estada de cinc anys).

condicions dels sòls i l’edificació

superfícies actuals de sòl per a sistemes:
sòl de vial (clau 5): 2.280 m2
sòl de verd públic (clau 6): 510 m2
sòl d’equipament (clau 7a): 1.815 m2
sostre màxim recomanat (habitatge dotacional): 5.445 m2
habitatge per a gent gran: 2.085 m2 construïts
habitatge per a joves (1½ habitacions): 2.085 m2 construïts
integració de l’escola bressol (en construcció): 1.275 m2 construïts
integració d’un edifici d’habitatges en sòls d’equipament

programa de l’edificació

el nou sostre previst es dedicarà majoritàriament a d’habitatge dotacional en aquesta proporció:
50% d’habitatge assistit per a gent gran, amb una superfície útil de 40 m2 (aproximadament uns 35 habitatges per a 2 persones).
50% d’habitatge per a joves, amb una superfície útil de 48 m2 (aproximadament uns 28 habitatges per a 2+1 persones).

el programa per a gent gran ha de preveure la independència de cada apartament (espai de cuina, rentat de roba i bany) així com un espai segregable d’habitació. es complementa amb consergeria, espai/s comú/uns de reunió, bar restaurant (que pot ser obert al públic) i serveis d’assistència domiciliària.

el programa per a joves preveu també consergeria, bugaderia i un espai comú de reunió. cada apartament ha de preveure l’equipament de cuina i bany, així com dos espais independitzables, un dels quals tindrà funcions d’estudi o d’habitació infantil.

els habitatges per a gent gran i per a joves poden constituir una sola unitat. en aquest cas, es compartiran alguns serveis, com la consergeria.

es valorarà l’aparició d’espais intermigs i d’espais exteriors que contribueixin a la millora de les condicions d’habitabilitat, reconeixent la complexitat cultural i la resposta climàtica de l’arquitectura residencial, que inclou altres paràmetres com la ventilació creuada, la il·luminació natural de tots els espais domèstics i de treball, etc.

nota important: a partir del treball realitzat per al primer lliurament, es podran fer ajustos en el programa, de manera consensuada per a tot el taller.

11 de febrer del 2012

inici de curs qp 2012

dilluns 13 s'inicia una nova edició del tap D, la segona amb el lema reHabitar. ja podeu disposar de la documentació necessària al campus Atenea.
el projecte de recerca reHabitar es pot consultar aquí.
...................................................................................................
el lunes 13 se pone en marcha una nueva edición del tap D, la segunda con el lema reHabitar. ya podéis disponer de la documentación necesaria en el campus Atenea.
el proyecto de investigación reHabitar puede consultarse aquí.