28 de març del 2011

paradigmes i entorns de treball
Els arquitectes britànics Caruso St John van elaborar un lloc web que reuneix material molt interessant sobre els diversos paradigmes d'oficines i la seva evolució temporal, així com una classificació d'entorns de treball; tot com a part d'un encàrrec per a desenvolupar les noves oficines de l'Arts Council England a Londres (2006-08).

Los arquitectos británicos Caruso St John elaboraron un sitio web que reúne material muy interesante sobre los diversos paradigmas de oficinas y su evolución temporal, así como una clasificación de entornos de trabajo; todo como parte de un encargo para desarrollar las nuevas oficinas del Arts Council England en Londres (2006-08).

18 de març del 2011

conferència

nuevas formas de trabajo
Iñaki Lozano Ehlers
Managing Director de BICG
dimecres dia 23 de març a les 13:00h, aula T5
"L'oficina no pot condicionar la nostra manera de treballar, és aquesta darrera la que ha de determinar allò que cal fer a les oficines (podeu llegir la resta de l'entrevista, de març de 2010, aquí).

“La oficina no debe condicionar nuestra manera de trabajar, es ésta quien tiene que determinar lo que se debe hacer en las oficinas” (podeis leer el resto de la entrevista, de marzo de 2010, aquí).

8 de març del 2011

1r lliurament, 14 de març

anàlisi propositiva + proposta bàsica

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una primera sessió de correcció conjunta a l’aula teòrica, que es continuarà el dimecres 16

b. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius comprimits

continguts

a. memòria estratègica (línies analítiques, argumentals i organitzatives). s’acompanyarà d’esquemes i diagrames explicatius. extensió màxima equivalent a 1 full din a5. es valorarà la capacitat de concreció

b. programa d’usos amb superfícies desglossades. s’indicarà la superfície per usos, per parcel·les i per nivells

c. planta del conjunt, a escala 1/1000, dins el context del Poblenou (bé sigui construït o planificat), explicativa de les relacions amb els fluxos, les edificacions i els espais lliures de l’entorn

d. plantes de l’edifici (incloent el perfil de les edificacions immediates) a escala 1/200. la resta de plantes podrà ser a 1/500

e. secció explicativa (incloent el perfil dels edificis veïns en cada cas) a escala 1/200 i encaix de façanes a escala 1/500 (incloent l’edifici transformat)

f. encaix volumètric de l’edifici en el seu entorn mitjançant fotografies de maqueta de treball. es podran reforçar amb perspectives o fotomuntatges

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

..................................................................................................


análisis propositivo + propuesta básica

cuestiones generales

a. la entrega será de 10:30 a 12:00h en el aula taller. de 12:00 a 14:30h habrá una primera sesión de corrección conjunta en el aula teórica, que continuará el miércoles 16

b. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 solo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

c. la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos comprimidos

contenidos

a. memoria estratégica (líneas analíticas, argumentales y organizativas). se acompañará de esquemas y diagramas explicativos. extensión máxima equivalente a 1 hoja din a5. se valorará la capacidad de concreción

b. programa de usos con superfícies desglosadas, indicando la superfície por usos, por parcelas i por niveles

c. planta del conjunto, a escala 1/1000, en el contexto del Poblenou (ya sea construido o planificado), explicativa de las relaciones con los flujos, las edificaciones y los espacios libres del entorno

d. plantas del edificio (incluyendo el perfil de las edificaciones inmediatas) a escala 1/200. el resto de plantas podrá ser a 1/500

e. sección explicativa (incluyendo el perfil de los edificios vecinos en cada caso) a escala 1/200 y encaje de fachadas a escala 1/500 (incluyendo el edificio transformado)

f. encaje volumétrico del edificio en su entorno mediante fotografías de maqueta de trabajo. se podrán reforzar con perspectivas o fotomontajes

(estos contenidos tienen consideración de exigencia mínima)