10 de juny del 2011

lliurament final, 14 de juny

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 14:00h a l’aula taller. consta de 3 panells rígids en format din a1 vertical, disposats també en vertical sobre les taules de treball segons s’indica en un croquis al campus atenea, més una maqueta del projecte per inserir a la base general i una maqueta de l’espai de treball. no s’admetran més de 3 panells per persona. cada estudiant es farà responsable de la col·locació dels panells i de la maqueta sobre les taules de dibuix.

b. el lliurament digital al campus atenea és imprescindible per a considerar el lliurament avaluable. contindrà els tres panells en un únic arxiu en format pdf o jpg, amb una resolució mínima de 150dpi i un límit de 20Mb.

c. el dia 15 de juny, a les 10:30h, els estudiants estan convocats a una sessió de cloenda. en aquesta sessió es farà una valoració conjunta de la trajectòria i dels resultats del curs. els estudiants estan convidats a expressar-hi les seves opinions.

continguts

a. memòria breu, programa d’usos amb superfícies desglossades, indicant el nombre de llocs de treball previstos.

b. planta del conjunt, amb l’àrea d’influència de la proposta.

c. totes les plantes de l’edifici (incloent les edificacions immediates). la planta baixa incorporarà les cotes altimètriques, pendents, i materials. una de les plantes es presentarà a escala 1/100, 1/150 o bé 1/200. la resta poden ser més reduïdes.

d. seccions necessàries per a definir la proposta (incloent les edificacions immediates). una de les seccions es presentarà a escala 1/100, 1/150 o bé 1/200, segons l’escala triada per a la planta destacada.

e. façanes, representant-ne tots els elements constitutius amb indicació de junts, modulacions, capes, etc. una de les façanes es presentarà a escala 1/100, 1/150 o bé 1/200, segons l’escala triada per a la planta i secció destacades.

f. definició dels espais de treball, mitjançant una maqueta a escala 1/50. poden incorporar-se fotografies als panells.

g. definició de l’embolcall de l’edifici en secció a escala 1/20. es demana una secció contínua compactada on s’indiquin els materials i els gruixos corresponents i es representin, com a mínim, les trobades de la façana amb la coberta, els forjats, el terreny i el soterrani. no es tracta de dibuixar un conjunt de detalls constructius inconnexos.

h. maqueta de la proposta encaixada en el seu conjunt a escala 1/500. les fotografies de la maqueta s’incorporaran a la documentació gràfica. la base elaborada en grup es deixarà a les taules del passadís.

i. fotomuntatge de l’edifici ampliat, a partir d’imatges reals. es valorarà especialment la capacitat d’aquest document per a entendre la intervenció en relació a l’edifici existent i el seu entorn urbà en vies de transformació.

amb caràcter general

tots els plànols (plantes, seccions i alçats) incorporaran clarament representats: (1) l’estructura amb dimensions reals dels elements; (2) les reserves de pas i servituds d’instal·lacions; (3) els elements d’evacuació d’emergència; (4) la posició del tancament estanc de l’edifici, els espais semi-exteriors i exteriors; (5) les mesures de protecció solar i (6) les cotes altimètriques. no es demanen esquemes d’estructures o instal·lacions, sinó que es demana explícitament d’incorporar tots aquests elements als plànols generals.

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

..............................................................................................

cuestiones generales

a. la entrega será de 10:30 a 14:00h en el aula taller. consta de 3 paneles rígidos en formato din a1 vertical, dispuestos también en vertical sobre las mesas de trabajo según se indica en un croquis en el campus atenea, más una maqueta del proyecto para insertar en la base general y una maqueta del espacio de trabajo. no se admitirán más de 3 paneles por persona. cada estudiante será responsable de la colocación de los paneles y de la maqueta sobre las mesas de dibujo.

b. la entrega digital en el campus atenea es imprescindible para considerar la entrega evaluable. contendrá los tres paneles en un único archivo en formato pdf o jpg, con una resolución mínima de 150dpi y un límite de 20Mb.

c. el dia 15 de junio, a las 10:30h, los estudiantes están convocados a una sesión final. en esta sesión se valorará conjuntamente la trayectoria y los resultados del curso. los estudiantes están invitados a expresar sus opiniones.

contenidos

a. memoria breve, programa de usos con superfícies desglosadas, indicando el número de puestos de trabajo previstos.

b. planta del conjunto, con el área de influencia de la propuesta.

c. todas las plantas del edificio (incluyendo las edificaciones inmediatas). la planta baja incorporará las cotas altimétricas, pendentes y materiales. una de las plantas se presentará a escala 1/100, 1/150 o bien 1/200. el resto de plantas pueden estar más reducidas.

d. secciones necesarias para definir la propuesta (incluyendo las edificaciones inmediatas). una de las secciones se presentará a escala 1/100, 1/150 o bé 1/200, según la escala escogida en la planta destacada.

e. fachadas, representando todos los elementos constitutivos con indicación de juntas, modulaciones, capas, etc. una de las fachadas se presentará a escala 1/100, 1/150 o bien 1/200, según la escala escogida en la planta y sección destacadas.

f. definición de los espacios de trabajo, mediante una maqueta a escala 1/50. pueden incorporarse fotografias en los paneles.

g. definición del envolvente del edificio en sección y planta a escala 1/20. se trata de una sección contínua compactada donde se indiquen los materiales y los gruesos corresponentes y se representen, como mínimo, los encuentros de la fachada con la cubierta, los forjados, el terreno y el sótano. no se tracta de dibujar un conjunto de detalles constructivos inconexos.

h. maqueta de la propuesta encajada en su conjunto a escala 1/500. las fotografias de la maqueta se incorporaran a la documentación gráfica. la base elaborada en grupo se depositará en las mesas del pasillo.

i. fotomontaje del edificio ampliado, a partir de imatges reales. se valorará especialmente la capacidad de este documento para entender la intervención en relación al edificio existente y su entorno urbano en vias de transformación.

con carácter general

todos los planos (plantas, secciones y alzados) incorporarán claramente representados: (1) la estructura con dimensiones reales de los elementos; (2) las reservas de paso y servitudes de instalaciones; (3) los elementos de evacuación de emergencia; (4) la posición del cerramiento estanco del edificio, los espacios semi-exteriores y exteriores; (5) las medidas de protección solar y (6) las cotas altimétricas. no se trata de usar esquemas de estructuras o instalaciones, sino que se pide explícitamente incorporar todos estos elementos en los planos generales.

(estos contenidos tienen consideración de exigencia mínima)