17 de novembre del 2011

metres cúbics

alguns espais no domèstics es caracteritzen per una major l'alçada lliure interior. podria dir-se que es mesuren en metres cúbics, més que en metres quadrats, de manera que a igual superfície, ofereixen una qualitat distintiva. en alguns casos, aquesta alçada pot permetre la creació d'altells que desdoblin parcialment la seva superfície, aportant un punt de vista diferent sobre l'espai interior.

la denominada naked house (Saitama, Japó, 2000) de l'arquitecte Shigeru Ban, és un edifici pensat inicialment com a casa, però permet il·lustrar l'aprofitament d'aquest tret distintiu. l'alçada de l'espai permet disposar-hi un cert nombre de cubículs mòbils dotats de sostre propi, que pot ser accessible. cada cubícul està concebut com a espai de la privadesa, mentre que l'espai que els conté adquireix un caràcter col·lectiu; és el lloc de la sociabilitat, cosa que fa versemblant l'ús d'aquests sostres com punt d'observació. 
....................................................................................................
algunos espacios no domésticos se caracterizan por una mayor altura libre interior. podría decirse que se miden en metros cúbicos, más que en metros cuadrados, de modo que a igual superficie, ofrecen una cualidad distintiva. en algunos casos, esta altura puede permitir la creación de altillos que desdoblen parcialmente su superficie, aportando un punto de vista distinto sobre el espacio interior. 

la denominada naked house (Saitama, Japón, 2000) del arquitecto Shigeru Ban, es un edificio pensado inicialmente como casa, pero ilustra el aprovechamiento de este rasgo distintivo. la altura del espacio permite disponer en él un cierto número de cubículos móviles dotados de techo propio, que puede ser accesible. cada cubículo está concebido como espacio de la privacidad, mientras que el espacio que los contiene adquiere un carácter colectivo; es el lugar de la sociabilidad, lo que hace verosímil el uso de esos techos como punto de observación.

6 de novembre del 2011

'elogio de la profundidad'

per Andrés Martínez

com a parella del text de'n Xumeu Mestre, aquest breu escrit, publicat fa gairebé quatre anys, sobre les propietats de la casa de Francesc Mitjans al carrer Amigó (recordem, 1949) en relació a les seqüències d'espais domèstics. el podeu llegir aquí.

como pareja del texto de Xumeu Mestre, este breve escrito, publicado hace ya unos cuatro años, sobre las propiedades de la casa de Francesc Mitjans en la calle Amigó (recordemos, 1949) en relación a las secuencias de espacios domésticos. lo podeís leer aquí.

2n lliurament, 7/9 de novembre

proposta 
qüestions generals

a. el lliurament serà el dia 7, de 10:30 a 11:30h, a l’aula taller. el dia 9 es podrà completar el lliurament dins el mateix horari.

b. dilluns i dimecres, d’11:30 a 14:30h, hi haurà una sessió de correcció i comentaris conjunts a l’aula teòrica.

c. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar un únic format), dins una carpeta din a2, indicant nom i nivell.
important: només caldrà fer una vegada el lliurament en paper (dilluns o dimecres), quan la documentació es consideri completa.

d. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admetran arxius comprimits amb l'extensió rar. si el dia 9 es vol completar el lliurament, caldrà substituir l’arxiu del dia 7, atès que l’activitat només admet penjar un arxiu.
important: cal que el dia 7 es faci un primer lliurament a l’atenea, necessari per a realitzar la sessió de correcció i comentaris conjunts. 

continguts
a. els continguts i escales de presentació són lliures. en tot cas, seran els adequats per a la correcta comprensió de la proposta.

b. només es fixa com a contingut del lliurament una maqueta de treball (preferiblement a escala 1:50) d’un habitatge que sigui representatiu. les fotografies de la maqueta s’incorporaran al lliurament. seria convenient utilitzar la maqueta com a eina per a les correccions posteriors.
................................................................................................

propuesta 
cuestiones generales

a. la entrega será el día 7, 10:30 a 11:30h, en el aula taller. el día 9 podrá completarse la entrega en el mismo horario.


b. el lunes y el miércoles, de 11:30 a 14:30h, habrá una sesión de corrección y comentarios conjuntos en el aula teórica.

c. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger un único formato), en una carpeta din a2, indicando nombre y nivel.
importante: sólo será necesario entregar una vez en papel (lunes o miércoles), cuando la documentación se considere completa.

d. la entrega digital al campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un archivo único (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admitirán archivos comprimidos con la extensión rar. si la entrega se completa el día 9, deberá substituirse el archivo anterior, ya que la actividad sólo admite colgar un archivo.

importante: debe hacerse una primera entrega en el atenea el día 7, necesaria para realizar la sesión de corrección y comentarios conjuntos.

contenidos
a. los contenidos y escalas de presentación son libres. en cualquier caso, serán los adecuados para la correcta comprensión de la propuesta.

b. tan sólo se fija como contenido de la entrega una maqueta de trabajo (preferiblemente a escala 1:50) de una vivienda que sea representativa. las fotografías de la maqueta se incorporarán a la entrega. sería conveniente utilizar la maqueta como instrumento de trabajo en correcciones posteriores.

5 de novembre del 2011

'mirando hacia atrás con ira'

per Xumeu Mestre

el núm. 29 de la revista diagonal (ETSAB) publica un interessant article de Xumeu Mestre que examina l'edifici d'habitatges construït per J. A. Coderch a la cantonada de via Augusta amb Amigó (1966) i la seva relació amb d'Amigó 76 de F. Mitjans (1949), a banda de retratar la situació actual amb la seva habitual destresa.
(podeu trobar la revista a la biblioteca de l'ETSAV o bé podeu llegir l'article aquí).


el núm. 29 de la revista diagonal (ETSAB) publica un interesante artículo de Xumeu Mestre que examina el edificio de viviendas construido por J. A. Coderch en la esquina de via Augusta con Amigó (1966) y su relación con el de Amigó 76 de F. Mitjans (1949), además de retratar la situación actual con su habitual destreza. 
(podéis encontrar la revista en la biblioteca de la ETSAV o podéis leer el artículo aquí).