27 de maig del 2012

tallers de creació al Poblenou


l'Escocesa és un antic complex industrial del Poblenou ocupat en part per una colònia d'artistes plàstics gestionada per l'Associació d'Idees M i vinculada al projecte fàbriques de creació de l'ajuntament de Barcelona.
és un bon exemple d'ocupació d'un espai industrial quan allò que interessa no és restaurar l'edifici, sinó donar-li un nou ús d'acord amb les seves possibilitats.
aquest cap de setmana, forma part dels Tallers Oberts Poblenou, que exposen el treball dels artistes de diversos centres en el mateix espai on es produeixen. una activitat també molt interessant.
el tap D li va dedicar un curs la primavera de 2009.
................................................................................................

la Escocesa es un antiguo complejo industrial del Poblenou ocupado en parte por una colonia de artistas plásticos gestionada por la Associació d'Idees M y vinculada al proyecto fábricas de creación del ayuntamiento de Barcelona.
es un buen ejemplo de ocupación de un espacio industrial cuando lo que interesa no es restaurar el edificio, sino darle un nuevo uso acorde con sus posibilidades.
este fin de semana, forma parte de los Talleres Abiertos Poblenou, que exponen el trabajo de artistas de diversos centros en el mismo espacio en el que se producen. una actividad muy interesante también.
el tap D le dedicó un curso la primavera de 2009.

18 de maig del 2012

reinterpretant una casa-pati

"la rehabilitació d’una antiga tintoreria entre mitgeres al barri de Gràcia [de l'arquitecte Carles Enrich] en un estudi-habitatge, suposa una fantàstica ocasió per a reconsiderar l’ús d’un local desocupat i optimitzar-ne les condicions pròpies del lloc.

el projecte planteja potenciar la vida al pati interior, i aprofita un antic traster a la part posterior del pati per a ubicar una habitació satèl·lit que permet el seu funcionament amb certa autonomia respecte l’espai principal. aquesta fragmentació del programa converteix el pati en un espai intermig que s’entèn com una habitació exterior que s’utilitza durant bona part de l’any i que es va domesticant amb el pas del temps." (de la memòria del projecte).

http://www.carlesenrich.com/projects/gracia-2/

"la rehabilitación de una antigua tintorería entre medianeras en el barrio de Gràcia [del arquitecto Carles Enrich] en un estudio-vivienda, supone una fantástica ocasión para reconsiderar el uso de un local desocupado y optimizar las condiciones propias del lugar. 

el proyecto plantea potenciar la vida en el patio interior, y aprovecha un antiguo trastero en la parte posterior del patio para ubicar una habitación satélite que permita su funcionamiento con cierta autonomía respecto al espacio principal. esta fragmentación del programa convierte el patio en un espacio intermedio que se entiende como una habitación exterior para usar durante buena parte del año y que se va domesticando con el paso del tiempo." (de la memoria del proyecto).

15 de maig del 2012

nemausus per Jean Nouvel


un edifici que encara avui pot aportar material de discussió sobre l'habitatge i el seu paper com a formador d'opinió (i no a l'inrevés, com a resultat d'idees prèvies). invertir en espais col·lectius o en més espai privat? habitatges més equipats o habitatges més grans? materials de la indústria per a ús domèstic? l'arquitecte ha de dir com s'ha de viure en els habitatges que dissenya?

un edificio que aún hoy puede aportar material de discusión sobre la vivienda y su papel como formadora de opinión (y no al revés, como resultado de ideas previas). ¿invertir en espacios colectivos o en más espacio privado? ¿viviendas más equipadas o mayores? ¿materiales de la industria para uso doméstico? ¿el arquitecto tiene que decir como debe habitarse en las viviendas que diseña?

2 de maig del 2012

3r lliurament, 7 de maig
proposta resolutiva
qüestions generals

el lliurament serà el dia 7, a les 10:30h, a l’aula taller.

dilluns hi haurà una sessió de correcció i comentaris conjunts a l’aula teòrica, que es podrà prolongar dimecres vinent si és convenient.

el format del lliurament en paper serà din a1 plegat, dins una carpeta din a2, indicant nom, nivell i grup.

el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 10Mb. no s’admetran arxius comprimits en format rar.

continguts

a. emplaçament (mínim a escala 1:1000) explicatiu de la proposta.

b. planta baixa de la proposta en el conjunt de l’illa (1:200).

c. les plantes diferents, inserides al conjunt de l’illa.

d. les seccions i alçats necessaris per a explicar la proposta, incloent el conjunt de l’illa.

e. maqueta del conjunt amb la proposta, desenvolupada com a volumetria fina (1:200).

f. maqueta de la unitat d’agregació (un mòdul amb el seu entorn més immediat (1:50).

g. detall constructiu del conjunt de l’embolcall exterior de l’edifici. cal plantejar en planta i en secció les trobades més significatives entre paviment exterior i edifici, entre façanes i forjats, entre façanes i cobertes, etc. es demanen talls constructius complets d’un edifici.

nota important: tots els documents han d’integrar la informació més detallada possible sobre superfícies, estructura, instal·lacions, elements constructius, projeccions, indicació d’elements mòbils, etc.

cal tenir presents les indicacions sobre els encàrrecs de les instal·lacions i constructiu disponibles a l’atenea.
.................................................................................................. 

propuesta resolutiva
cuestiones generales

la entrega será el día 7, a las 10:30h, a l’aula taller.

el lunes habrá una sesión de corrección y comentarios conjuntos en el aula teórica, que se podrá prolongar el próximo miércoles si es conveniente.

el formato de la entrega en papel será din a1 doblado, en una carpeta din a2, indicando nombre, nivel y grupo.

la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 10Mb. no se admitirán archivos comprimidos en formato rar.

contenidos


a. emplazamiento (mínimo a escala 1:1000) explicativo de la propuesta.

b. planta baja de la propuesta en el conjunto de la manzana (1:200).

c. las plantas diferentes, insertadas  en el conjunto de la manzana.

d. las secciones y alzados necesarios para explicar la propuesta, incluyendo el conjunto de la manzana.

e. maqueta del conjunto con la propuesta, desarrollada como volumetría fina (1:200).

f. maqueta de la unidad de agregación (un módulo con su entorno más inmediato, 1:50).

g. detalle constructivo del conjunto de la envolvente exterior del edificio. debe plantearse en planta y en sección los encuentros más significativos entre pavimento exterior y edificio, entre fachadas y forjados, entre fachadas y cubiertas, etc. se piden cortes constructivos completos de un edificio.

nota importante: todos los documentos deben integrar la información más detallada posible sobre superficies, estructura, instalaciones, elementos constructivos, proyecciones, indicación de elementos móviles, etc.

deben tenerse presentes las indicaciones sobre los encargos de las instalaciones y constructivo, disponibles en atenea.