27 de maig del 2011

'adaptive reuse'

l'equip d'arquitectes britànics Henley Halebrown Rorrison (abans Buschow Henley) ha elaborat un interessant discurs sobre el que anomenen adaptive reuse que lliga amb el plantejament del curs i que es podria resumir amb aquesta frase:

el equipo de arquitectos británicos Henley Halebrown Rorrison (antes Buschow Henley) ha elaborado un interesante discurso sobre lo que denominan adaptive reuse que entronca con el planteamiento del curso y que podría resumirse con esta frase:

"The reuse of existing buildings is in itself a sustainable strategy in preserving the embodied energy of the existing fabric."

 
imatges de la intervenció a Shepherdess Walk, Londres, 1999

"The building is an 110,000 sqft [10,200 m2] 6-storey courtyard warehouse. The scheme combines residential (floors 1-4) with ground floor commercial units sold as 'shells' and basement parking. Units have been developed to coincide with the original party walls thereby retaining the original grain of the building.The most obvious transformations, however, concern the courtyard and roof. The courtyard sets this building apart. Modified by new steelwork structures which support and frame one's experience of the building, the courtyard is both a lung and the centre of gravity. The idea of framing views recurs throughout the building: in the lift tower (a series of glazed steel frame), on the decks, and in the rooftop pavilions. The planners supported the idea of replacing the existing skylights with a series of detached rooftop pavilions. Each of the thirteen upper apartments are provided with a pavilion and rooftop garden conjuring up a garden suburb in the heart of the city.


The new construction uses known efficiencies – standard steel sections, used in conjunction with a palette of Iroko, zinc and glass providing warmth, enclosure and transparency respectively. Gradually the warm timber and bright zinc have weathered and subdued.This project has been short-listed for numerous awards and was the recipient of an RIBA Award for Architecture in 2000. It is recognized as a model for the refurbishment of warehouse-type buildings. It is published in Bauwelt (30 Oct 1998), a+t (1999), Architects Journal (24 June 1999), Quaderns (2000), Architectural Review (Jan 2001) and Princeton Press's Materiality By Design."


(www.architectureexposed.com/)

lliurament final, dimarts 14 de juny

la proposta es presentarà en tres panells rígids din A1, en format vertical i acompanyats d'una maqueta.
en breu tindreu a l'atenea les instruccions precises per al muntatge d'aquest material, amb l'assignació de lloc a l'aula.
l'endemà, dimecres 15 a les 10:30h, us convoquem a la sessió de cloenda del curs, on disposareu de temps per a veure i comentar els treballs dels vostres companys i, finalment, farem les observacions oportunes sobre la marxa del curs i els resultats. no cal dir que tots esteu convidats a participar-hi amb les vostres opinions.

la propuesta se presentará en tres paneles rígidos din A1, en formato vertical y acompañados de una maqueta.
en breve colgaremos en atenea las instrucciones precisas para el montaje de este material, con asignación de sitios en el aula.
al dia siguiente, miércoles 15 a las 10:30h, os convocamos a la sesión de cierre del curso, en la que dispondreis de tiempo para ver y comentar los trabajos de vuestros compañeros y, finalmente, se harán las observaciones oportunas sobre la marcha del curso y los resultados. no hace falta decir que todos estais invitados a participar con vuestras opiniones.

3r lliurament, 16 de maig

proposta resolutiva 

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una sessió de correcció a l’aula teòrica

b. el format del lliurament en paper serà din a1 plegat, dins una carpeta din a2, indicant grup, nivell, nom i cognoms

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (pdf o ppt) amb un límit de 10Mb. no s’admeten arxius comprimits amb winrar

continguts

a. programa d’usos amb superfícies desglossades, que caldrà incorporar a la documentació gràfica

b. planta del conjunt, a escala 1/500, amb l’àrea d’influència de la proposta

c. una planta significativa de la proposta a escala 1/100. La resta de plantes (sempre incloent les edificacions immediates) a escala 1/200. la planta baixa incorporarà les cotes altimètriques

d. seccions necessàries per a definir la proposta (incloent les edificacions immediates) a escala 1/100

e. façanes a escala 1/100, representant-ne els elements constitutius amb indicació de materials, solucions, junts, capes...

f. definició dels espais de treball, a escala 1/50, incloent planta i planta zenital, 4 alçats interiors i alçats exteriors. alternativament, es pot substituir per una maqueta d’un dels mòduls

g. definició de l’embolcall de l’edifici en secció (i planta corresponent) a escala 1/20. es demana una secció contínua (compactada) on s’indiquin els materials i els gruixos corresponents i es representin les trobades de la façana amb la coberta, els forjats, el terreny i el soterrani. no es tracta de dibuixar un conjunt de detalls constructius inconnexos

h. maqueta de la proposta encaixada en el seu conjunt a escala 1/500. les fotografies de la maqueta s’incorporaran a la documentació gràfica

i. fotomuntatge realitzat a partir d’imatges reals de l’edifici de l’orfebreria i de l’entorn urbà. l’objectiu és entendre i controlar la inserció de l’ampliació en relació a aquests factors

amb caràcter general, tots els plànols (plantes, seccions i alçats) incorporaran clarament representats: (1) l’estructura amb dimensions reals dels elements; (2) les reserves de pas i servituds d’instal·lacions; (3) els elements d’evacuació d’emergència; (4) la posició del tancament estanc de l’edifici, els espais semiexteriors i exteriors; (5) les mesures de protecció solar i (6) les cotes altimètriques. no es demanen esquemes d’estructures o instal·lacions, sinó que es demana explícitament d’incorporar tots aquests elements als plànols generals

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

7 de maig del 2011

oficines a Ginebra, de group8 studio

un exemple recent de reconversió d'un edifici industrial en oficines (2010) en base a contenidors de transport de mercaderies i mobiliari

"En el desè aniversari de la seva fundació, el despatx d'arquitectes suïssos GROUP8 ha dissenyat la seva nova seu a Ginebra, un lloc de treball atípic anomenat Cargo. Situat molt a prop del centre de la ciutat, Cargo proposa habitar un espai industrial, explotant al màxim els seus 600 metres quadrats de superfície i els seus nou metres d'alçada lliure. En aquest espai blanc i lluminós s'apilen, com gegantesques peces de lego, setze contenidors dels utilitzats per a transport en bucs de càrrega, que no han estat sotmesos a cap tipus d'acondicionament exterior. L'ús dels contenidors permet guanyar uns 200 metres quadrats aprofitant l'alçada lliure. Cada contenidor alberga una funció diferent: sala de reunions, sala de maquetes, cafeteria, etcètera..."

extracte de la pàgina www.arquitecturaviva.com 
....................................................................................................

un ejemplo reciente de reconversión de un edificio industrial en oficinas (2010) en base a contenedores de transporte de mercancías y mobiliario

"En el décimo aniversario de su fundación, la firma de arquitectos suiza GROUP8 ha diseñado su nueva sede en Ginebra, un lugar de trabajo atípico llamado Cargo. Situado muy cerca del centro de la ciudad, Cargo propone habitar un espacio industrial, explotando al máximo sus 600 metros cuadrados de superficie y sus nueve metros de altura libre. En este espacio blanco y luminoso se apilan, como gigantescas piezas de Lego, dieciséis contenedores de los utilizados para transporte en buques de carga, que no han sido sometidos a ningún tipo de acondicionamiento exterior. El uso de los contenedores permite ganar unos 200 metros cuadrados aprovechando la altura libre. Cada contenedor alberga una función diferente: sala de reuniones, sala de maquetas, cafetería, etcétera..."


extracto de la página www.arquitecturaviva.com