27 de maig del 2011

3r lliurament, 16 de maig

proposta resolutiva 

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una sessió de correcció a l’aula teòrica

b. el format del lliurament en paper serà din a1 plegat, dins una carpeta din a2, indicant grup, nivell, nom i cognoms

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (pdf o ppt) amb un límit de 10Mb. no s’admeten arxius comprimits amb winrar

continguts

a. programa d’usos amb superfícies desglossades, que caldrà incorporar a la documentació gràfica

b. planta del conjunt, a escala 1/500, amb l’àrea d’influència de la proposta

c. una planta significativa de la proposta a escala 1/100. La resta de plantes (sempre incloent les edificacions immediates) a escala 1/200. la planta baixa incorporarà les cotes altimètriques

d. seccions necessàries per a definir la proposta (incloent les edificacions immediates) a escala 1/100

e. façanes a escala 1/100, representant-ne els elements constitutius amb indicació de materials, solucions, junts, capes...

f. definició dels espais de treball, a escala 1/50, incloent planta i planta zenital, 4 alçats interiors i alçats exteriors. alternativament, es pot substituir per una maqueta d’un dels mòduls

g. definició de l’embolcall de l’edifici en secció (i planta corresponent) a escala 1/20. es demana una secció contínua (compactada) on s’indiquin els materials i els gruixos corresponents i es representin les trobades de la façana amb la coberta, els forjats, el terreny i el soterrani. no es tracta de dibuixar un conjunt de detalls constructius inconnexos

h. maqueta de la proposta encaixada en el seu conjunt a escala 1/500. les fotografies de la maqueta s’incorporaran a la documentació gràfica

i. fotomuntatge realitzat a partir d’imatges reals de l’edifici de l’orfebreria i de l’entorn urbà. l’objectiu és entendre i controlar la inserció de l’ampliació en relació a aquests factors

amb caràcter general, tots els plànols (plantes, seccions i alçats) incorporaran clarament representats: (1) l’estructura amb dimensions reals dels elements; (2) les reserves de pas i servituds d’instal·lacions; (3) els elements d’evacuació d’emergència; (4) la posició del tancament estanc de l’edifici, els espais semiexteriors i exteriors; (5) les mesures de protecció solar i (6) les cotes altimètriques. no es demanen esquemes d’estructures o instal·lacions, sinó que es demana explícitament d’incorporar tots aquests elements als plànols generals

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada