28 d’octubre del 2011

nous plànols

dossier de l'arxiu municipal
avui s'incorporen a l'atenea els plànols de l'arxiu municipal; el document amb el qual F. Mitjans va demanar llicència d'obra.
es tracta d'una tercera versió pràcticament igual que els plànols sobre rasant que fem servir.
la diferència es troba a les plantes soterrani.
la informació més substancial és que hi consten els PLÀNOLS D'ESTRUCTURA de l'edifici.
com veureu, el forjat és reticular, de 30cm de gruix i sobrecàrregues diferenciades a la planta baixa (500 kg/m2) i les plantes pis (750 kg/m2).


IMPORTANT: es tracta d'una versió de 1972, anterior a la versió de l'arxiu COAC, de 1977. per tant, només serà vàlida als efectes de conèixer el sistema estructural.
..................................................................................................

dosier del archivo municipal
hoy se incorporan al atenea los planos del archivo municipal; el documento con el que F. Mitjans solicitó licencia de obra.
se trata de una tercera versión prácticamente igual que los planos sobre rasante que usamos.
la diferencia está en las plantas sótano.
la información más substancial es que constan los PLANOS DE ESTRUCTURA del edificio.
como vereis, el forjado es reticular, de 30cm de grueso y sobrecargas diferenciadas en planta baja (500 kg/m2) y plantas piso (750 kg/m2).


IMPORTANTE: se trata de una versión de 1972, anterior a la versión del archivo COAC, de 1977. por lo tanto, sólo será válida a los efectos de conocer el sistema estructural.

5 d’octubre del 2011

1r lliurament - qt 2011

estratègies + proposta bàsica
qüestions generals
     
a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una sessió de discussió conjunta a l’aula teòrica

b. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius comprimits
     
continguts
     
a. memòria estratègica (línies analítiques, argumentals i organitzatives). s’acompanyarà d’esquemes i diagrames explicatius. extensió màxima de 200 paraules

b. quadre comparatiu de superfícies construïdes actuals i proposades, per plantes i total. s’indicarà el nombre d’habitatges i espais de treball

c. planta baixa, a escala 1/200, incloent l’entorn més proper; resta de plantes, a escala 1/200. totes les plantes hauran d’indicar el perímetre actual de l’edifici i les línies directrius de l’estructura

d. secció transversal i secció longitudinal, a escala 1/200, indicant el perfil del carrer i de l’interior d’illa. les seccions hauran d’indicar el perfil i nivells actuals de l’edifici

e. encaix de façanes, a escala 1/200, indicant l’entorn més proper

f. un habitatge representatiu, a escala 1/100, en planta i secció o seccions

g. maqueta d’encaix volumètric de l’edifici transformat en el seu entorn més proper. opcional. es podrà reforçar amb perspectives o fotomuntatges

(aquests continguts i escales tenen consideració d’exigència mínima)

..................................................................................................
   
estrategias + propuesta básica 
cuestiones generales
     
a. la entrega será de 10:30 a 12:00h en el aula taller. de 12:00 a 14:30h habrá una sesión de discusión conjunta en el aula teórica

b. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 solo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

c. la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos comprimidos
     
contenidos
     
a. memoria estratégica (líneas analíticas, argumentales y organizativas). se acompañará de esquemas y diagramas explicativos. extensión máxima de 200 palabras

b. cuadro comparativo de superficies construidas actuales y propuestas, por plantas y total. se indicará el número de viviendas y espacios de trabajo

c. planta baja, a escala 1/200, incluyendo el entorno más cercano; resto de plantas, a escala 1/200. todas las plantas deberán indicar el perímetro actual del edificio y las líneas directrices de la estructura

d. sección transversal y sección longitudinal, a escala 1/200, indicando el perfil de la calle y del interior de manzana. las secciones deberán indicar el perfil y niveles actuales del edificio

e. encaje de fachadas, a escala 1/200, indicando el entorno más cercano

f. una vivienda representativa, a escala 1/100, en planta y sección o secciones

g. maqueta de encaje volumétrico del edificio transformado en su entorno más cercano. opcional. podrá reforzarse con perspectivas o fotomontajes

(estos contenidos y escalas tienen consideración de exigencia mínima)