5 d’octubre del 2011

1r lliurament - qt 2011

estratègies + proposta bàsica
qüestions generals
     
a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una sessió de discussió conjunta a l’aula teòrica

b. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius comprimits
     
continguts
     
a. memòria estratègica (línies analítiques, argumentals i organitzatives). s’acompanyarà d’esquemes i diagrames explicatius. extensió màxima de 200 paraules

b. quadre comparatiu de superfícies construïdes actuals i proposades, per plantes i total. s’indicarà el nombre d’habitatges i espais de treball

c. planta baixa, a escala 1/200, incloent l’entorn més proper; resta de plantes, a escala 1/200. totes les plantes hauran d’indicar el perímetre actual de l’edifici i les línies directrius de l’estructura

d. secció transversal i secció longitudinal, a escala 1/200, indicant el perfil del carrer i de l’interior d’illa. les seccions hauran d’indicar el perfil i nivells actuals de l’edifici

e. encaix de façanes, a escala 1/200, indicant l’entorn més proper

f. un habitatge representatiu, a escala 1/100, en planta i secció o seccions

g. maqueta d’encaix volumètric de l’edifici transformat en el seu entorn més proper. opcional. es podrà reforçar amb perspectives o fotomuntatges

(aquests continguts i escales tenen consideració d’exigència mínima)

..................................................................................................
   
estrategias + propuesta básica 
cuestiones generales
     
a. la entrega será de 10:30 a 12:00h en el aula taller. de 12:00 a 14:30h habrá una sesión de discusión conjunta en el aula teórica

b. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 solo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

c. la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos comprimidos
     
contenidos
     
a. memoria estratégica (líneas analíticas, argumentales y organizativas). se acompañará de esquemas y diagramas explicativos. extensión máxima de 200 palabras

b. cuadro comparativo de superficies construidas actuales y propuestas, por plantas y total. se indicará el número de viviendas y espacios de trabajo

c. planta baja, a escala 1/200, incluyendo el entorno más cercano; resto de plantas, a escala 1/200. todas las plantas deberán indicar el perímetro actual del edificio y las líneas directrices de la estructura

d. sección transversal y sección longitudinal, a escala 1/200, indicando el perfil de la calle y del interior de manzana. las secciones deberán indicar el perfil y niveles actuales del edificio

e. encaje de fachadas, a escala 1/200, indicando el entorno más cercano

f. una vivienda representativa, a escala 1/100, en planta y sección o secciones

g. maqueta de encaje volumétrico del edificio transformado en su entorno más cercano. opcional. podrá reforzarse con perspectivas o fotomontajes

(estos contenidos y escalas tienen consideración de exigencia mínima)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada