18 de desembre del 2011

escola bressol a sondika

es tracta d'un exemple de 4+1 mòduls finalitzat el 1998 i realitzat per l'estudi NO.MAD d'Eduardo Arroyo a la localitat biscaïna de Sondika. en podeu trobar més informació aquí.
....................................................................................
se trata de un ejemplo de 4+1 módulos finalizado en 1998 y realizado por el estudio NO.MAD de Eduardo Arroyo en la localidad vizcaína de Sondika. podéis encontrar más información aquí.

17 de desembre del 2011

de cinema a casa

"El projecte té en compte dos condicionants bàsics: el pressupost i la salut de [el cinema] Lídia. Com es pot habitar aquest antic cinema de poble (trobar-s'hi a gust, no encostipar-se a l'hivern, rebre una bona dosi de llum solar...) gastant-se la mínima quantitat de diners possible, a l'obra i al manteniment?"
(citat de TECTONICAblog. podeu descarregar el dossier en pdf aquí).


....................................................................................
"El proyecto tiene en cuenta dos condicionantes básicos: el presupuesto y la salud de [el cine] Lídia. ¿Cómo habitar este antiguo cine de pueblo (estar a gusto, no resfriarse en invierno, recibir una buena dosis de luz solar...) gastándose el mínimo dinero posible, tanto en la obra como en el mantenimiento?"
(citado de TECTONICAblog. podéis descargar el dosier en pdf aquí).

8 de desembre del 2011

de garatge a casa

"El projecte consisteix en la transformació d'un garatge en un habitatge de planta baixa. Es crea un pati que permet una nova organització espacial i, en l'interior, totes les necessitats vitals de la casa es concentren en una caixa que mesura 3,60x3x3 m."
(citat de TECTONICAblog. podeu descarregar el dossier en pdf aquí).

....................................................................................
"El proyecto consiste en la transformación de un garaje en una vivienda de planta baja. Se crea un patio que permite una nueva organización espacial y, en el interior, todas las necesidades vitales de la casa se concentran en una caja que mide 3,60x3x3 m."
(citado de TECTONICAblog. podéis descargar el dosier en pdf aquí).

6 de desembre del 2011

3r lliurament, 7 desembre

proposta 
qüestions generals

el lliurament serà el dia 7, de 10:30 a 11:30h, a l’aula taller.

a partir d’aquesta hora, hi haurà una sessió de correcció i comentaris conjunts a l’aula teòrica, que es podrà prolongar dilluns vinent si és convenient.

el format del lliurament en paper serà din a1 plegat (triar un únic format), dins una carpeta din a2, indicant nom i nivell.

el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 10Mb. no s’admetran arxius comprimits.

es recorda que cal fer les observacions sobre l’estat de la proposta i les possibles vies d’actuació a la tasca oberta a l’atenea. 

continguts
els continguts i escales de presentació són lliures. en tot cas, seran els adequats per a la correcta comprensió de la proposta a nivell organitzatiu, funcional i tècnic.

només es fixen com a continguts del lliurament:

a. maqueta de treball (preferiblement a escala 1:50) d’un habitatge que sigui representatiu. les fotografies de la maqueta s’incorporaran al lliurament.

b. detall constructiu del conjunt de l’embolcall exterior de l’edifici. cal plantejar en planta i en secció les trobades més significatives entre paviment exterior i edifici, entre façanes i forjats, entre façanes i cobertes, etc. es demanen talls constructius complets de l’edifici transformat (encara que es comprimeixin per a la presentació) i no detalls aïllats de solucions constructives tipus.

c. perímetres dels forjats després de la intervenció, incloent també els de nova creació, indicant la posició de pilars.
................................................................................................

propuesta 
cuestiones generales

la entrega será el día 7, de 10:30 a 11:30h, en el aula taller.

a partir de esta hora, habrá una sesión de corrección y comentarios conjuntos en el aula teórica, que podrá prolongarse el próximo lunes si es conveniente.

el formato de la entrega en papel será din a1 doblado, en una carpeta din a2, indicando nombre y nivel.

la entrega digital en el campus
atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un archivo único (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 10Mb. no se admiten archivos comprimidos. 

se recuerda que es necesario hacer las observaciones sobre el estado de la propuesta y las posibles vias de actuación en la tarea abierta en el atenea.
 
contenidos
los contenidos y escalas de presentación son libres. en cualquier caso, serán los adecuados para la correcta comprensión de la propuesta a nivel organizativo, funcional y técnico.

sólo se fijan como contenidos de la entrega:

a. maqueta de trabajo (preferiblemente a escala 1:50) de una vivienda representativa. las fotografías de la maqueta se incorporarán a la entrega.

b. detalle constructivo del conjunto de la envolvente exterior del edificio. es necesario plantear en planta y en sección los encuentros más significativos entre pavimento exterior y edificio, entre fachadas y forjados, entre fachadas y cubiertas, etc. se piden secciones constructivas completas del edificio transformado (aunque se compriman para la presentación) y no detalles aislados de soluciones constructivas tipo.

c. perímetros de los forjados tras la intervención, incluyendo también los de nueva creación e indicando la posición de pilares.