2 de maig del 2012

3r lliurament, 7 de maig
proposta resolutiva
qüestions generals

el lliurament serà el dia 7, a les 10:30h, a l’aula taller.

dilluns hi haurà una sessió de correcció i comentaris conjunts a l’aula teòrica, que es podrà prolongar dimecres vinent si és convenient.

el format del lliurament en paper serà din a1 plegat, dins una carpeta din a2, indicant nom, nivell i grup.

el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 10Mb. no s’admetran arxius comprimits en format rar.

continguts

a. emplaçament (mínim a escala 1:1000) explicatiu de la proposta.

b. planta baixa de la proposta en el conjunt de l’illa (1:200).

c. les plantes diferents, inserides al conjunt de l’illa.

d. les seccions i alçats necessaris per a explicar la proposta, incloent el conjunt de l’illa.

e. maqueta del conjunt amb la proposta, desenvolupada com a volumetria fina (1:200).

f. maqueta de la unitat d’agregació (un mòdul amb el seu entorn més immediat (1:50).

g. detall constructiu del conjunt de l’embolcall exterior de l’edifici. cal plantejar en planta i en secció les trobades més significatives entre paviment exterior i edifici, entre façanes i forjats, entre façanes i cobertes, etc. es demanen talls constructius complets d’un edifici.

nota important: tots els documents han d’integrar la informació més detallada possible sobre superfícies, estructura, instal·lacions, elements constructius, projeccions, indicació d’elements mòbils, etc.

cal tenir presents les indicacions sobre els encàrrecs de les instal·lacions i constructiu disponibles a l’atenea.
.................................................................................................. 

propuesta resolutiva
cuestiones generales

la entrega será el día 7, a las 10:30h, a l’aula taller.

el lunes habrá una sesión de corrección y comentarios conjuntos en el aula teórica, que se podrá prolongar el próximo miércoles si es conveniente.

el formato de la entrega en papel será din a1 doblado, en una carpeta din a2, indicando nombre, nivel y grupo.

la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 10Mb. no se admitirán archivos comprimidos en formato rar.

contenidos


a. emplazamiento (mínimo a escala 1:1000) explicativo de la propuesta.

b. planta baja de la propuesta en el conjunto de la manzana (1:200).

c. las plantas diferentes, insertadas  en el conjunto de la manzana.

d. las secciones y alzados necesarios para explicar la propuesta, incluyendo el conjunto de la manzana.

e. maqueta del conjunto con la propuesta, desarrollada como volumetría fina (1:200).

f. maqueta de la unidad de agregación (un módulo con su entorno más inmediato, 1:50).

g. detalle constructivo del conjunto de la envolvente exterior del edificio. debe plantearse en planta y en sección los encuentros más significativos entre pavimento exterior y edificio, entre fachadas y forjados, entre fachadas y cubiertas, etc. se piden cortes constructivos completos de un edificio.

nota importante: todos los documentos deben integrar la información más detallada posible sobre superficies, estructura, instalaciones, elementos constructivos, proyecciones, indicación de elementos móviles, etc.

deben tenerse presentes las indicaciones sobre los encargos de las instalaciones y constructivo, disponibles en atenea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada