6 de novembre del 2011

2n lliurament, 7/9 de novembre

proposta 
qüestions generals

a. el lliurament serà el dia 7, de 10:30 a 11:30h, a l’aula taller. el dia 9 es podrà completar el lliurament dins el mateix horari.

b. dilluns i dimecres, d’11:30 a 14:30h, hi haurà una sessió de correcció i comentaris conjunts a l’aula teòrica.

c. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar un únic format), dins una carpeta din a2, indicant nom i nivell.
important: només caldrà fer una vegada el lliurament en paper (dilluns o dimecres), quan la documentació es consideri completa.

d. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admetran arxius comprimits amb l'extensió rar. si el dia 9 es vol completar el lliurament, caldrà substituir l’arxiu del dia 7, atès que l’activitat només admet penjar un arxiu.
important: cal que el dia 7 es faci un primer lliurament a l’atenea, necessari per a realitzar la sessió de correcció i comentaris conjunts. 

continguts
a. els continguts i escales de presentació són lliures. en tot cas, seran els adequats per a la correcta comprensió de la proposta.

b. només es fixa com a contingut del lliurament una maqueta de treball (preferiblement a escala 1:50) d’un habitatge que sigui representatiu. les fotografies de la maqueta s’incorporaran al lliurament. seria convenient utilitzar la maqueta com a eina per a les correccions posteriors.
................................................................................................

propuesta 
cuestiones generales

a. la entrega será el día 7, 10:30 a 11:30h, en el aula taller. el día 9 podrá completarse la entrega en el mismo horario.


b. el lunes y el miércoles, de 11:30 a 14:30h, habrá una sesión de corrección y comentarios conjuntos en el aula teórica.

c. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger un único formato), en una carpeta din a2, indicando nombre y nivel.
importante: sólo será necesario entregar una vez en papel (lunes o miércoles), cuando la documentación se considere completa.

d. la entrega digital al campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un archivo único (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admitirán archivos comprimidos con la extensión rar. si la entrega se completa el día 9, deberá substituirse el archivo anterior, ya que la actividad sólo admite colgar un archivo.

importante: debe hacerse una primera entrega en el atenea el día 7, necesaria para realizar la sesión de corrección y comentarios conjuntos.

contenidos
a. los contenidos y escalas de presentación son libres. en cualquier caso, serán los adecuados para la correcta comprensión de la propuesta.

b. tan sólo se fija como contenido de la entrega una maqueta de trabajo (preferiblemente a escala 1:50) de una vivienda que sea representativa. las fotografías de la maqueta se incorporarán a la entrega. sería conveniente utilizar la maqueta como instrumento de trabajo en correcciones posteriores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada