8 de març del 2011

1r lliurament, 14 de març

anàlisi propositiva + proposta bàsica

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una primera sessió de correcció conjunta a l’aula teòrica, que es continuarà el dimecres 16

b. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius comprimits

continguts

a. memòria estratègica (línies analítiques, argumentals i organitzatives). s’acompanyarà d’esquemes i diagrames explicatius. extensió màxima equivalent a 1 full din a5. es valorarà la capacitat de concreció

b. programa d’usos amb superfícies desglossades. s’indicarà la superfície per usos, per parcel·les i per nivells

c. planta del conjunt, a escala 1/1000, dins el context del Poblenou (bé sigui construït o planificat), explicativa de les relacions amb els fluxos, les edificacions i els espais lliures de l’entorn

d. plantes de l’edifici (incloent el perfil de les edificacions immediates) a escala 1/200. la resta de plantes podrà ser a 1/500

e. secció explicativa (incloent el perfil dels edificis veïns en cada cas) a escala 1/200 i encaix de façanes a escala 1/500 (incloent l’edifici transformat)

f. encaix volumètric de l’edifici en el seu entorn mitjançant fotografies de maqueta de treball. es podran reforçar amb perspectives o fotomuntatges

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

..................................................................................................


análisis propositivo + propuesta básica

cuestiones generales

a. la entrega será de 10:30 a 12:00h en el aula taller. de 12:00 a 14:30h habrá una primera sesión de corrección conjunta en el aula teórica, que continuará el miércoles 16

b. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 solo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

c. la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos comprimidos

contenidos

a. memoria estratégica (líneas analíticas, argumentales y organizativas). se acompañará de esquemas y diagramas explicativos. extensión máxima equivalente a 1 hoja din a5. se valorará la capacidad de concreción

b. programa de usos con superfícies desglosadas, indicando la superfície por usos, por parcelas i por niveles

c. planta del conjunto, a escala 1/1000, en el contexto del Poblenou (ya sea construido o planificado), explicativa de las relaciones con los flujos, las edificaciones y los espacios libres del entorno

d. plantas del edificio (incluyendo el perfil de las edificaciones inmediatas) a escala 1/200. el resto de plantas podrá ser a 1/500

e. sección explicativa (incluyendo el perfil de los edificios vecinos en cada caso) a escala 1/200 y encaje de fachadas a escala 1/500 (incluyendo el edificio transformado)

f. encaje volumétrico del edificio en su entorno mediante fotografías de maqueta de trabajo. se podrán reforzar con perspectivas o fotomontajes

(estos contenidos tienen consideración de exigencia mínima)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada