22 de febrer del 2012

1r lliurament, 29 de febrer
maqueta de l'àmbit + proposta bàsica
qüestions generals

a. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

b. el lliurament digital es podrà fer al campus atenea a partir del dilluns 27 a les 10:30h. contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o zip) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius rar

c. s'organitzaran dues sessions de debat conjunt a l'aula teòrica, entre diversos treballs dels tres grups d'estudiants

continguts

a. imatges de la maqueta de grup amb la volumetria de la proposta

b. planta d'emplaçament, a escala 1/1000, dins el context de Gràcia, explicativa de les relacions amb els fluxos, les edificacions i els espais lliures de l’entorn

c. planta baixa del conjunt de l'illa, a escala 1/500, indicant les plantes baixes afectades o amb influència per a la proposta

d. planta o plantes tipus de l'edifici o edificis d'habitatges, a escala 1/200

e. seccions transversal i longitudinal de l'illa (incloent el perfil i rasant dels edificis situats a les illes veïnes) a escala 1/200 o 1/500

f. resum de superfícies de la proposta, indicant l'estat inicial i l'estat transformat de sòl (espai lliure, equipament i edificació privada) i de sostre (amb el nombre d'habitatges)

(aquests continguts són els comuns a totes les propostes. cadascú podrà incrementar-los amb la documentació, croquis, esquemes, etc. necessaris per a completar-ne l'explicació)

..................................................................................................

maqueta del ámbito + propuesta básica
cuestiones generales

a. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 sólo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

b. la entrega digital podrá hacerse en el campus atenea a partir del lunes 27 a las 10:30h. contendrá tota la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o zip) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos rar

c. se organitzarán dos sesiones de debate conjunto en el aula teórica, entre diversos trabajos de los tres grupos de estudiantes

contenidos

a. imágenes de la maqueta de grupo con la volumetría de la propuesta 

b. planta de emplazamiento, a escala 1/1000, en el contexto de Gràcia, explicativa de las relaciones con los flujos, las edificaciones y los espacios libres del entorno 

c. planta baja del conjunto de la manzana, a escala 1/500, indicando las plantas bajas afectadas o con influencia para la propuesta 

d. planta o plantas tipo del edificio o edificios de viviendas, a escala 1/200. 

e. secciones transversal y longitudinal de la manzana (incluyendo el perfil y rasante de los edificios de las manzanas vecinas) a escala 1/200 o 1/500

f. resumen de superficies de la propuesta, indicando el estado inicial y el estado transformado de suelo (espacio libre, equipamiento y edificación privada) y de techo (con el número de viviendas) 

(estos contenidos son los comunes a todas las propuestas. cada estudiante podrá incrementarlos con la documentación, croquis, esquemas, etc. necesarios para completar la explicación)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada