12 de setembre del 2012

enunciat qt 2012

l'actual plaça de Sant Pere  —on s'ubica l'edifici construït el 1911 com a mercat permanent ha estat històricament el centre d'activitat del nucli urbà de Sant Cugat. és lloc de confluència dels antics camins de Terrassa i Sabadell i inici del carrer Major que condueix al monestir. no obstant aquesta condició de centralitat, les successives extensions del municipi i la recent pacificació de l'eix que uneix el monestir amb l'estació dels ferrocarrils han desplaçat l'activitat comercial i de passeig cap a aquesta via, que compta amb una topografia més favorable i una millor accessibilitat.en aquest context, la plaça i el mercat de Pere San han anat perdent pes progressivament, fins al punt que ja no es reemplacen les parades que queden desocupades. la reflexió sobre la capacitat de reactivació del mercat que planteja l’Ajuntament al taller D ha de considerar necessàriament el potencial del propi edifici conjuntament amb el de la plaça, els carrers que s'hi aboquen i les finques del seu entorn més immediat, com a garantia per a la viabilitat de l'operació.

es proposa revisar i actualitzar un programa vinculat al comerç de petita escala que compti amb els espais de l'actual mercat, la plaça i els carrers del seu entorn i les plantes baixes de les edificacions veïnes, incorporant la càrrega i descàrrega de mercaderies i resolent l'accessibilitat a l'àmbit.

com a base de la transformació, les possibles solucions s’abordaran en base a la venda d'aliments frescos i de qualitat, vinculada a una certa presència de punts de restauració que es nodreixi dels productes del propi mercat considerant, si cal, el suport d'altres formats de comerç (com la venda de productes complementaris o el mercat setmanal) que afavoreixin la recuperació de l'activitat en base al reconeixement crític de les pautes de consum actuals. l'objectiu final és desenvolupar un model de transformació que permeti reactivar el mercat i el seu entorn i serveixi com a catalitzador de la futura revitalització del nucli antic de Sant Cugat; un propòsit molt més ambiciós que la simple actualització de l’equipament actual.

per a fer possible aquest objectiu, el taller parteix de les edificacions i espais urbans existents, modificant les seves possibilitats d'ús a partir de l'anàlisi de la seva estructura formal i de la capacitat d'adaptació en el temps, d'acord amb els continguts del taller D.

és de gran importància entendre que una operació d'aquesta naturalesa no pot ser aliena al procés necessari per a transformar l'indret, fins al punt que les decisions de projecte no poden fer referència exclusivament a un hipotètic estat final de la intervenció sinó, especialment, al procés necessari per a modificar les condicions de l'àmbit com a part intrínseca de la viabilitat de la proposta. en concret, es demana que l'activitat es mantingui durant tot el procés de transformació, considerant com a tal les parades del mercat, els comerços de les plantes baixes i el mercat setmanal, a banda de les necessitats dels propis residents.

l'organització d'un mercat és el resultat de la interacció de diverses activitats simultànies o decalades en el temps: l'accessibilitat dels compradors  en vehicle o a peu, la càrrega i descàrrega dels proveïdors, les necessitats d'abastiment i magatzematge de les parades segons el tipus de productes, la possible temporalitat d'algunes parades o esdeveniments, l'activitat de neteja, etc. en aquest mercat, el plantejament d'algunes d'aquestes activitats pot superar amb facilitat el perímetre de l'edifici actual i cercar solucions que impliquin, de diversa manera, l'entorn immediat. probablement, la càrrega i descàrrega, per la seva intensitat, i l'accessibilitat en vehicle privat, en un municipi tan dispers com Sant Cugat, són les més rellevants.

en cada cas caldrà entendre en profunditat les demandes reals a cobrir i la seva lògica per tal d'ajustar les solucions a les possibilitats i limitacions reals de treballar en un entorn tan consolidat. a tall d'exemple, l'accés en vehicle privat no ha de conduir necessàriament a la construcció d'un aparcament soterrani, per la qual cosa pren una gran importància la correcta comprensió i delimitació de l'àmbit de treball.

el taller proposa que la reactivació del mercat i el seu àmbit d'influència es realitzi principalment en base a un 70% de parades d'aliments frescos, en simbiosi amb altres ofertes de productes i serveis, com la restauració. per a determinar el format òptim d'unes i altres, caldrà definir detalladament quina és la naturalesa dels productes i serveis, i tenir present que hauran de competir amb l'oferta actual del municipi.

el grau de definició de cada activitat pot ser variable, però com a requisits mínims caldrà establir l’àmbit definitiu, l’estratègia general de l’operació i les actuacions concretes –les provisionals i les definitives–, desenvolupant fins a la resolució tècnica totes aquelles vinculades directament a l’activitat comercial.

condicions dels sòls i l’edificació

superfície indicativa de l'àmbit: 5.640 m2
superfície actual del mercat: 1.160 m2
superfície d’espai públic: 1.780 m2
sostre comercial màxim recomanat: 2.000 m2, del qual:
70% d’aliments frescos.
30% de restauració vinculada.
sostre màxim d’altres programes comercials: 500 m2
superfícies de càrrega i descàrrega / accessibilitat a determinar.

programa de l’edificació

el taller es planteja com una possible fórmula per a la reactivació de l’àmbit del mercat de Pere San, proposada des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a donar solució a un problema real. dels molts punts de vista factibles, el treball opta per l’encaix del programa de comerç de productes frescos com a vehiculador de les propostes, replantejant el format o formats que permetin fer viable el mercat i estenent l’àmbit d’actuació a l’espai públic de la plaça de Sant Pere i a les plantes baixes de les finques de titularitat privada, entenent quina o quines són les modalitats d’actuació realitzables en cada cas.

el punt de partida és un àmbit que inclou el mercat actual, l’espai públic de la plaça i el 100% de les plantes baixes que s’hi aboquen, incloent la primera finca de cada carrer. serà cada estudiant qui determini la necessitat de modificar aquest àmbit en funció de la proposta. a banda d’una reflexió sobre les necessitats i demandes dels programes de mercat, restauració i altres, es demana als estudiants que incloguin el programa de mercat setmanal a l’exterior i que considerin les servituds que es poden derivar d’emprar l’edifici actual com a nova connexió urbana que reforci els fluxos de vianants de l’àmbit.


a partir del treball realitzat en el primer lliurament, es podran fer ajustos en el programa, de manera consensuada per a tot el taller.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada