18 de setembre del 2013

fàbrica de creació - condicions temporals

Fabra & Coats, Barcelona
Fàbrica de creació / 'Creation factory'
Ruisanchez Arquitectes / BAMMP Arquitectes
concurs 2011 / projecte i obra 2011-12en ocasions, les bases d'un concurs permeten establir una bona estratègia de treball, com és aquest cas. les bases plantejaven l'adaptació de l'edifici central del complex Fabra & Coats, al barri de Sant Andreu, Barcelona, per a un programa de 'fàbrica de creació'; és a dir, un viver de projectes culturals vinculats, en aquest cas, al món de l'escena: música, dansa, teatre, etc., a banda d'una escola de música i un espai per a presentacions i espectacles.

el mateix programa era un experiment: entenia que la naturalesa dels futurs projectes, en la seva diversitat i possible evolució, requeria d'uns espais essencialment modificables (amb l'excepció de l'escola de música, més previsible). a tot això s'afegia un pressupost ajustat i els requeriments de conservació de l'edifici industrial que marcava el catàleg de patrimoni.resultat: una estratègia d'ocupació modificable dels espais més que un projecte de nova programació en concret; un sistema capaç de respondre a les exigències del nou ús, amb la capacitat de reconfigurar-se fàcilment i a un cost reduït; un sistema reversible que manté intacta la capacitat de transformació de l'edifici en el futur, més enllà de la durada del programa que es proposa resoldre, conscient que aquesta intervenció no és la primera ni serà probablement la última que es produeixi en aquests espais.

amb aquest objectiu, la proposta de concurs distingeix entre tres operacions bàsiques, ordenades pel seu grau de permanència:

a. afegir el que falta. el crític anglès Peter Reyner Banham es referia a les qualitats d'un motor fora-borda per a definir aquest procés: des de la seva invenció -argumenta- gairebé qualsevol objecte capaç de surar a l'aigua pot esdevenir una embarcació per a navegar. només cal incorporar-hi el motor, no cal modificar l'objecte (1). l'edifici de Fabra & Coats disposa dels espais adients, però no dels circuits per a persones i instal·lacions que permetin un ús intensiu i unes condicions de confort acceptables. com en el cas del motor de Reyner Banham, es tria afegir el que falta: un únic 'jack' de serveis ocupant una posició clau. una operació concebuda com a modificació permanent capaç d'abastir aquest o altres programes en el futur.

b. discriminar el programa estable. l'escola de música té uns requeriments concrets i una durabilitat condicionada. si es trasllada, pot ser necessari desmuntar les caixes acústiques que la formen. en comptes de concentrar-la en una única planta i de segregar-la dels altres usos, es proposa disseminar-la per les tres plantes del complex, dividint-la en aules independents, organitzades a la façana nord, que permetin el pas de llum a la resta de la nau.

c. ocupar l'espai de manera reversible. amb les dues primeres operacions, s'aconsegueix alliberar el gruix de la nau principal, que queda disponible per a qualsevol fórmula d'ocupació per part dels projectes. les activitats que requereixen de millors condicions acústiques se segreguen, de manera que poden ocupar les aules de música durant el matí, fora de l'horari de l'escola. sense aquesta limitació, la resta d'espais poden organitzar-se lliurement gràcies a un sistema d'ancoratges i lones acústiques que permeten ser modificades sense ajut expert. cada planta pot configurar-se en tot moment amb absoluta independència.quan l'edifici de Fabra & Coats deixi de ser 'fàbrica de creació' algun dia, haurà guanyat un dispositiu de pas d'instal·lacions i evacuació de persones capaç d'adaptar-se a altres usos. la resta de la seva superfície tornarà a estar disponible per a pensar-la de nou.

fábrica de creación - condiciones temporales

en ocasiones, las bases de un concurso permiten establecer una buena estrategia de trabajo, como en este caso. las bases planteaban la adaptación del edificio central del complejo Fabra & Coats, en el barrio de Sant Andreu, Barcelona, a un programa de 'fábrica de creación'; es decir, un vivero de proyectos culturales vinculados, en este caso, al mundo de la escena: música, danza, teatro, etc., además de una escuela de música y un espacio para presentaciones y espectáculos.


(instalación de Xevi Bayona para la festividad de Reyes, 2012)

el mismo programa era un experimento: entendía que la naturaleza de los futuros proyectos, en su diversidad y posible evolución, requería de unos espacios esencialmente modificables (con la excepción de la escuela de música, más previsible). a todo esto se añadía un presupuesto ajustado y los requerimientos de conservación del edificio industrial que marcaba el catálogo de patrimonio.

resultado: una estrategia de ocupación modificable de los espacios más que un proyecto de nueva programación en concreto; un sistema capaz de responder a las exigencias del nuevo uso, con la capacidad de reconfigurarse fácilmente y a un coste reducido; un sistema reversible que mantiene intacta la capacidad de transformación del edificio en el futuro, más allá de la duración del programa que se propone resolver, consciente de que esta intervención no es la primera ni será probablemente la última que se produzca en estos espacios.

con este objetivo, la propuesta de concurso distingue entre tres operaciones básicas, ordenadas por su grado de permanencia:

a. añadir lo que falta. el crítico inglés Peter Reyner Banham se refería a las cualidades de un motor fuera-borda para definir este proceso: desde su invención -argumenta- casi cualquier objeto capaz de flotar en el agua puede convertirse en una embarcación para navegar. sólo hay que incorporar el motor, no es necesario modificar el objeto (1). el edificio de Fabra & Coats dispone de los espacios adecuados, pero no de los circuitos para personas e instalaciones que permitan un uso intensivo y unas condiciones de confort aceptables. cómo en el caso del motor de Reyner Banham, se elige añadir lo que falta: un único 'jack' de servicios ocupando una posición clave. una operación concebida como modificación permanente por la capacidad de alimentar éste u otros programas en el futuro.b. discriminar el programa estable. la escuela de música tiene unos requerimientos concretos y una durabilidad condicionada. si se traslada, puede ser necesario desmontar las cajas acústicas que la forman. en vez de concentrarla en una única planta y de segregarla de los otros usos, se propone diseminarla por las tres plantas del complejo, dividiéndola en aulas independientes, organizadas en la fachada norte, que permitan el paso de luz al resto de la nave.

c. ocupar el espacio de manera reversible. con las dos primeras operaciones, se consigue liberar el grueso de la nave principal, que queda disponible para cualquier fórmula de ocupación por parte de los proyectos. las actividades que requieren de mejores condiciones acústicas se segregan, de forma que puedan ocupar las aulas de música durante la mañana, fuera del horario de la escuela. sin esta limitación, el resto de espacios pueden organizarse libremente gracias a un sistema de anclajes y lonas acústicas que permiten ser modificadas sin ayuda experta. cada planta puede configurarse en todo momento con absoluta independencia.cuando el edificio de Fabra & Coats deje de ser 'fábrica de creación' algún día, habrá ganado un dispositivo de paso de instalaciones y evacuación de personas capaz de adaptarse a otros usos. el resto de su superficie volverá a estar disponible para ser pensada de nuevo.

(1. Reyner Banham, P. "A Clip-on Architecture". Design Quarterly, 63, 1965).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada