23 de novembre del 2012

carretons al mercat de Sant Antoni


encara avui, cada diumenge, els comerciants de llibres del mercat dominical de Sant Antoni munten les seves parades amb el material que contenen uns carretons molt rudimentaris i pesants que desplacen sobre rodes des d'un magatzem proper. més pròpiament, s'hauria de dir que els carretons constitueixen el material de la parada.


en la seva nova ubicació provisional -interrompent la circulació del carrer d'Urgell, sota una gran coberta retràctil- els paradistes esperen la seva nova ubicació en el mercat reformat (suposant que aquest canvi sigui necessari). mentrestant, els arquitectes responsables de la reforma [1], procuren que no es perdin aquestes caixes de fusta sobre rodes ni, amb elles, la tradició de muntar i desmuntar aquest mercat dominical. 'parada' indica l'acció de parar, de disposar les mercaderies, com es para la taula a casa.

en aquest cas, la diferència es troba en l'objecte mateix: un contenidor molt enginyós allunyat de la imatge asèptica que l'arquitectura contemporània ha atorgat a aquest terme, i que recorda instal·lacions com la dels artistes Adam Dade i Sonya Hanney (Ten Stacked Hotel Rooms, 1998-2002), que compactaven tot el contingut de l'habitació d'un hotel en un volum prismàtic i el tornaven a ordenar una vegada enregistrat el procés. són instal·lacions que necessiten la fotografia o el vídeo per a deixar constància de la seva existència.

els carretons del mercat dominical tenen una naturalesa comparable i, en certa mesura, inversa. són una reunió compacta i provisional de material per a muntar una parada i tornar al magatzem passades unes hores, però ens donen indicis arquitectònics que l'acció de parar i desparar és més complexa que la simple disposició d'uns cavallets i uns quants taulers. l'objecte que permet el transport de les peces -amb les seves portes i panells mòbils- pot ser pensat fins a esdevenir parada ell mateix, com ho van ser en el seu moment els baguls produïts per Louis Vuitton a partir de 1858 (transformables en armari, llit, biblioteca o escriptori) o, molt més tard, l'exposició itinerant de maquetes de Mansilla + Tuñón o la taula articulada d'Enric Miralles per a la casa del carrer Mercaders (1994).davant la necessitat de plantejar un mercat temporal a l'exterior, hauríem de ser capaços de millorar aquells carretons de llibres del mercat de Sant Antoni. no es tracta de donar-los una millor aparença. es tracta de mantenir les prestacions actuals i incorporar-ne de noves aguditzant l'enginy. 

[1] conferència 'a partir de l'existent' de Pere Joan Ravetllat, 20 novembre 2012, ETSAV

(imatges de Sant Antoni procedents del vídeo editat per Mercats de Barcelona)
...........................................................................................

todavía hoy, cada domingo, los comerciantes de libros del mercado dominical de Sant Antoni (Barcelona) montan sus puestos con el material que contienen unos carros muy rudimentarios y pesados que desplazan sobre ruedas desde un almacén próximo. más propiamente, debería decirse que los carros constituyen el material del puesto. 

en su nueva ubicación provisional -interrumpiendo la circulación de vehículos en la calle Urgell, bajo una gran cubierta retráctil- los vendedores esperan su ubicación en el mercado reformado (suponiendo que este nuevo cambio sea necesario). mientras tanto, los arquitectos responsables de la reforma [2], procuran que no se pierdan estas cajas de madera sobre ruedas ni, con ellas, la tradición de montar y desmontar este mercado dominical. 'puesto' indica la acción de poner, de disponer las mercancías, como se pone la mesa en casa. 

en este caso, la diferencia se encuentra en el mismo objeto: un contenedor muy ingenioso alejado de la imagen aséptica que la arquitectura contemporánea ha otorgado a este término, y que recuerda instalaciones como la de los artistas Adam Dade y Sonya Hanney (Ten Stacked Hotel Rooms, 1998-2002), que compactaban todo el contenido de la habitación de un hotel en un volumen prismático y lo ordenaban de nuevo una vez grabado el proceso. se trata de instalaciones que precisan la fotografía o el vídeo para dejar constancia de su existencia. 


los carros del mercado dominical tienen una naturaleza comparable y, en cierta medida, inversa. son una reunión compacta y provisional de material para montar un puesto y volver al almacén pasadas unas horas, pero nos dan indicios arquitectónicos de que la acción de disponer la mercancía es más compleja que la simple colocación de unos caballetes y de unos cuántos tableros. el objeto que constituyen para el transporte de las piezas -con sus puertas y paneles móviles- puede ser pensado hasta convertirse en un puesto por si mismo, como lo fueron en su día los baúles producidos por Louis Vuitton a partir de 1858 (transformables en armario, cama, biblioteca o escritorio) o bien, mucho más tarde, la exposición itinerante de maquetas de Mansilla + Tuñón o la mesa articulada de Enric Miralles para la casa de la calle Mercaders de Barcelona (1994).

ante la necesidad de plantear un mercado temporal al exterior, deberíamos ser capaces de estudiar y mejorar aquellos carros de libros del mercado de Sant Antoni. no se trata de darles una apariencia mejor. se trata de mantener las prestaciones actuales e incorporar de nuevas, agudizando el ingenio.


[2] conferencia 'a partir de lo existente' de Pere Joan Ravetllat, 20 noviembre 2012, ETSAV


(imagenes de Sant Antoni procedentes del vídeo editado por Mercats de Barcelona)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada