4 de febrer del 2013

activar un espai domèstic, intervenció de Ted'A arquitectes

(Ted'A arquitectes són Jaume Mayol i Irene Pérez)

"El suport és un pis dels anys 60 al nucli antic de Palma. Un pis buit, sense divisòries. Un pis nu. Les úniques preexistències són merament constructives: estructura, tancament perimetral i baixants. Són preexistències inamovibles.

Cadascun dels elements que configuri la intervenció es col·locarà en un pla diferent, sense solapar, mostrant-se com elements constructius independents. La proposta prova d'evidenciar les característiques pròpies de la construcció. Mostrant els processos, les textures, els relleus, les juntes, les costures.

L'estructura existent és de formigó armat, aquesta es deixa totalment descarnada, sense pell, només ossos. L'estructura serà lliure de la resta d'elements.

El perímetre de l'habitatge s'aïlla amb suro, després d'un trasdossat ceràmic. Les peces ceràmiques es col·loquen amb junta vertical correguda, mostrant que no tenen funció estructural. S'acaba amb pintura, sense enguixar.


Els baixants són el punt de partida a l'hora de configurar l'espai i els usos. Tres estances tancades es col·loquen al portell. Seran de fusta d'avet, un material lleuger, que possibilita la seva lliure posició, independentment de l'estructura. Es construeixen amb la pell dins, mostrant la subestructura d'esquadria que les configura i revestint només per la cara interior de les habitacions. Aquestes tres estances són les més privades de l'habitatge i alhora les que contenen la maquinària de la casa. Són tres estances tancades, més íntimes, amb un ús determinat, revestides interiorment, on cada cosa és al seu lloc i els mobles són immòbils. Entre elles es generen tres espais oberts, maclats i comunicats diagonalment. En aquests tres espais s'han d'ajustar els usos més públics de la casa. Són espais oberts, compartits, sense concretar el seu ús, espais d'ús flexible, sense revestir, nus, on els objectes de l'usuari suren i els mobles són mòbils."
........................................................................................................

"El apoyo es un piso de los años 60 en el casco antiguo de Palma. Un piso vacío, sin divisorias. Un piso desnudo. Las únicas preexistencias son meramente constructivas: estructura, cerramiento perimetral y bajantes. Son preexistencias inamovibles.


Cada uno los elementos que configure la intervención se colocará en un plano diferente, sin solaparse, mostrándose como elementos constructivos independientes. La propuesta prueba de evidenciar las características propias de la construcción. Mostrando los procesos, las texturas, los relieves, las juntas, las costuras.

La estructura existente es de hormigón armado, ésta se deja totalmente descarnada, sin piel, sólo huesos. La estructura será libre del resto de elementos.

El perímetro de la vivienda se aísla con corcho, tras un trasdosado cerámico. Las piezas cerámicas se colocan con junta vertical corrida, mostrando que no tienen función estructural. Se acaba con pintura, sin enyesar.

Los bajantes son el punto de partida a la hora de configurar el espacio y los usos. Tres estancias cerradas se colocan al tresbolillo. Serán de madera de abeto, un material ligero, que posibilita su libre posición, independientemente de la estructura. Se construyen con la piel dentro, mostrando la subestructura de escuadría que las configura y revistiéndose sólo por la cara interior de las habitaciones. Estas tres estancias son las más privadas de la vivienda y al mismo tiempo las que contienen la maquinaria de la casa. Son tres estancias cerradas, más íntimas, con un uso determinado, revestidas interiormente, donde cada cosa está en su sitio y los muebles son inmóviles. Entre ellas se generan tres espacios abiertos, maclados y comunicados diagonalmente. En estos tres espacios se acomodarán los usos más públicos de la casa. Son espacios abiertos, compartidos, sin concretar su uso, espacios de uso flexible, sin revestir, desnudos, donde los objetos del usuario flotan y los muebles son móviles."

Can Vicenç i na Malen, Palma de Mallorca (2011-present)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada