20 de febrer del 2013

'iniziare dal basso' d'external reference architects

operació de reactivació programàtica de nivells urbans de cota zero en desús

_
"El context del present projecte, se situa en un singular emplaçament de la ciutat de Palerm (Sicília): Via dell'Albergheria. En aquest enclavament de la ciutat, tal i com succeïx en altres punts, la llunyania dels eixos comercials més desenvolupats i dels centres d'intercanvi més potents, fan que el nivell zero de contacte amb la via pública entri en absolut desús i consegüent degradació.

Davant la situació descrita, es van considerar les necessitats a cobrir per a fer factible el fet d'habitar les plantes baixes d'aquests singulars carrers palermitans. En aquest sentit, hem de destacar dues necessitats bàsiques com són la demanda d'il·luminació-ventilació naturals i els requeriments de privadesa. Pretenem fomentar la recuperació de models de comportament social propis de la idiosincràsia siciliana, transformant l'espai degradat i solitari del carrer, en un ambient popular mediterrani sorollós i jovial.Traduint l'anterior declaració de principis a termes de disseny arquitectònic, podem resumir l'operació en un exercici de difuminat dels límits entre l'àmbit públic i el privat. Amb això, el nivell zero substituïx la lògica tradicional de portalades i finestres per una estratègia de continuïtat material expressada per mitjà d'una banda contínua que oferix a l'habitant la possibilitat d'ampliar l'espai del seu habitatge o negoci amb el guany conseqüent. Quan aquesta continuïtat s'endinsa en l'interior del local, s'ofereix un espai d'avantsala urbana als diferents tallers en els quals el comerç semi-exterior es veuria potenciat. Al costat d'aquestes operacions, s'inclou un tipus de perforacions en el nivell de carrer que, generant estructures en pati anglès, permeten completar la il·luminació i ventilació dels baixos amb el que també es faria possible l'ús dels soterranis.A nivell oficial, la intervenció arquitectònica aniria acompanyada d'un aparell administratiu que gestionés un sistema de cessions temporals de sòl públic a l'ens privat. Conseqüentment, una vegada realitzada l'operació, és previsible que es desencadenés un fenomen, no només de recuperació i repoblació del carrer, sinó de sanejament mercantil de l'espai privat en les plantes superiors. En aquest sentit, si les plantes baixes es reactiven, automàticament els primers nivells es veurien revaloritzats en termes de venda i, indirectament, es convertirien en objectiu de possibles compradors que completessin el cicle de rehabilitació social del carrer.

(font: eme3 2011, Barcelona)
external reference architects són Nacho Toribio i Carmelo Zappulla
...........................................................................................................

operación de reactivación programática de niveles urbanos de cota cero en desuso

_
"El contexto del presente proyecto, se ubica en un singular emplazamiento de la ciudad de Palermo (Sicilia): Via dell’Albergheria. En dicho enclave de la ciudad, tal como sucede en otros tantos, la lejanía a los ejes comerciales más desarrollados y a los centros de intercambio más potentes, hacen que el nivel cero de contacto con la vía pública entre en absoluto desuso y consiguiente degradación.

Ante la situación descrita, se consideraron las necesidades a cubrir para hacer factible el hecho de habitar las plantas bajas de estas singulares calles palermitanas. En este sentido, hemos de destacar dos necesidades básicas como son la demanda de iluminación-ventilación naturales y los requerimientos de privacidad. Pretendemos fomentar la recuperación de modelos de comportamiento social propios de la idiosincrasia siciliana, transformando el espacio degradado y solitario de la calle, en un bullicioso y jovial ambiente popular mediterráneo.


Traduciendo la anterior declaración de principios a términos de diseño arquitectónico, podemos resumir la operación en un ejercicio de difuminado de los límites entre lo público y lo privado. Con ello, el nivel cero sustituye la lógica tradicional de portalones y ventanas por una estrategia de continuidad material expresada por medio de una banda continua que ofrece al habitante la posibilidad de ampliar el espacio de su vivienda o negocio ganando. Cuando esta continuidad se hunde en el interior del local, se ofrece un espacio de antesala urbana a los diferentes talleres en los que el comercio semi-exterior se vería potenciado. Junto a estas operaciones, se incluyen una suerte de perforaciones en el nivel de calle que generando estructuras en patio inglés, permiten completar la iluminación y ventilación de los locales bajos con lo que también se haría posible el uso de los sótanos.

A nivel oficial, la intervención arquitectónica iría acompañada de un aparato administrativo que gestionase un sistema de cesiones temporales de suelo público al ente privado. Consecuentemente, una vez realizada la operación, es previsible que se desencadenase un fenómeno, no sólo de recuperación y repoblación de la calle, sino de saneamiento mercantil del espacio privado en las plantas superiores. En este sentido, si las plantas bajas se reactivan, automáticamente los primeros niveles se verían revalorizados en términos de venta e indirectamente se convertirían en objetivo de posibles compradores que completasen el ciclo de rehabilitación social de la calle."

(fuente: eme3 2011, Barcelona)
external reference architects son Nacho Toribio y Carmelo Zappulla

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada