16 d’abril del 2011

sobre el taller D

Fuertes, Pere: "Condiciones temporales: proyectar en el tiempo". 14 talleres: Talleres de Arqutiectura y Proyecto en la Escuela de Arquitectura del Vallès. Sant Cugat del Vallès: Departament de Projectes Arquitectònics, ETSAV, UPC, 2011. p.86-95. ISBN 978-84-96668-93-5, DL B-5389-2011.
..............................................................................................
projectar en el temps

L'energia que consumeixen les ciutats en la seva contínua expansió deixa en el seu interior un conjunt heterogeni d'àmbits que no reben estímuls suficients per desenvolupar-se al ritme del teixit del que formen part. En alguns casos, són fruit de condicions que han quedat superades per la pròpia evolució urbana. En altres casos, es tracta d'ocasions que la ciutat no ha sabut aprofitar en benefici propi i que es mantenen en situació d'espera. El taller proposa observar aquests indrets de nou, com a oportunitats que permeten revitalitzar la ciutat consolidada des de dins i, per fer-ho, es qüestiona sobre les operacions necessàries per dotar-los de nova vida.No es tracta de reiniciar el procés, sinó de reprendre'l en el punt que va quedar interromput; treballant sobre la base del material arquitectònic existent i sotmetent-lo a les noves condicions socials, culturals, d'entorn o de programa; observant com interactuen aquests paràmetres entre ells i amb l'arquitectura actual, fins a formar-se una opinió crítica al respecte capaç de guiar la intervenció.

Aquest és un camp significativament poc cultivat en l'aprenentatge de l'arquitectura. Potser perquè en altres moments s'ha considerat que els resultats obtinguts en operacions de transformació no permeten avaluar tot el potencial propositiu de l'estudiant. Potser perquè les arquitectures del passat s'han contemplat amb una distància excessiva que no ha permès considerar-les com a material actiu de projecte, capaç de suscitar noves propostes. En el primer cas, es tracta de vèncer el prejudici que considera la rehabitació com una operació de segon ordre, entenent el valor pedagògic que les limitacions i les regles imposen. En el segon cas, cal forçar les arquitectures sobre les que es treballa a abandonar la confortable categoria del ‘context’ –entès com a influència externa de la proposta– per instal·lar-les en la compromesa, i moltes vegades incòmoda, situació del camp de batalla projectual.

Quan parlem d'intervencions d'escala urbana, aquesta implicació directa es dóna per sobreentesa. El treball de l'arquitecte sempre es mou sobre un substrat en constant evolució que ens afecta i que queda alterat per la nostra intervenció. Si parlem d'edificis, però, encara mantenim la distinció entre els treballs de nova planta i les operacions de transformació com si, en el moment actual, l'arquitectura en l'àmbit urbà pogués distingir entre ambdós casos. La interpretació d'aquest concepte és clau en el plantejament del taller. Els casos sobre els que es treballa són, en la seva configuració actual, el resultat de processos successius en el temps. Han estat construïts i modificats repetides vegades i ara el treball que proposa el curs és donar-los una nova oportunitat, entenent que el seu potencial no s'ha esgotat encara.

La transformació és un procés que opera qüestionant les regles que tota arquitectura conté de manera implícita o explícita, avaluant la seva vigència i capacitat d'adaptació, per tal de subscriure-les, reinterpretar-les o contravenir-les, en una operació continuada d'anàlisi propositiva, que va verificant o desmentint les seves hipòtesis a mesura que el treball avança. Tal i com argumenta Carles Martí a Las variaciones de la identidad (1993), “la transformació d'un edifici existent resulta ser així un cas particular d'un concepte més general de transformació que abasta tot l'àmbit del projecte arquitectònic, segons el qual tot projecte, tota nova proposició arquitectònica, seria el resultat d'una sèrie de transformacions operades sobre altres arquitectures, pensades o construïdes, que li serveixen de fonament (conscient o inconscient)”. De les seves paraules en resulta, doncs, que en intervenir sobre altres arquitectures, en realitat estem aprofundint sobre el mecanisme de projecte per excel·lència, però posant l'accent en un punt de vista particular.

En l'espai contemporani, no pot entendre's aquest procés sense considerar, simultàniament a l'arquitecte, el paper de l'usuari. Tota activitat humana modifica l'arquitectura de manera deliberada o involuntària, permanent o temporal i, en fer-ho, esdevé un comentari crític no escrit que expressa una l'opinió de l'ocupant de manera coherent i que cal interpretar. En els dos casos –la intervenció profunda del projecte o l'acció sistemàtica de l'habitant– porten a considerar el temps com a peça clau de l'engranatge. I el taller es proposa afrontar aquest estat de canvi sostingut de manera estructural, identificant i actuant sobre els mecanismes que fan possible l'escenari de transformació com a condició pròpia de l'arquitectura. L'objectiu és exercitar-se en un projecte capaç d'evolucionar en paral·lel a les condicions temporals, responent de forma activa a una realitat animada per forces no previsibles en la seva totalitat.

Això implica pensar en l'arquitectura com a procés obert, en interacció amb aquestes forces, i no com a resultat final i obliga a ser especialment crítics amb l'instrumental metodològic emprat. El projecte evolutiu es planteja llavors en termes d'estructura simultàniament estable i adaptable; prou sòlida per a resistir el curs del temps i prou permeable per a incorporar canvis durant el procés; una estructura formal i material dotada de característiques arquitectòniques definides i capaç de mantenir, a la vegada, un grau d'indeterminació elevat en alguns dels seus elements constituents. No es tracta exactament de preveure unes condicions hipotètiques de futur, sinó de projectar jerarquitzant entre els elements constituents de l'arquitectura i d'establir paràmetres que permetin desenvolupar el propi projecte com a part integrant del procés de transformació.

La generació de forma s'aborda, doncs, des de la lògica dels processos i les estratègies de transformació i es sotmet contínuament a les condicions de camp de l'entorn i del programa per a arribar a un estat d'equilibri. En aquesta situació, el programa es resisteix a determinar unívocament la forma i es limita a atorgar uns determinats atributs a l'espai que les condicions d'ús podran perfilar o corregir. Per la seva banda, l'entorn deixa de ser una categoria externa al procés per convertir-se en una part implicada en la definició de la forma gràcies a l'intercanvi de fluxos i activitats entre l'edifici i la ciutat que s'alimenten mútuament.

Projectar en el temps significa que el pes específic de les decisions no recau en els elements arquitectònics, sinó en les relacions que estableixen entre ells mateixos i amb els usuaris. El procés esdevé relacional i descansa en les propietats d'enllaç dels elements i de les diverses escales de treball. En aquestes condicions, la intervenció sobre preexistències i la seva incorporació com a material de projecte no pot provocar problemes d'identitat o de rebuig, sinó que suscita relacions immediates basades en les regles de joc que el propi procés valida, matisa o descarta.Per a les tres edicions del curs celebrades fins avui, s'han triat els exercicis a desenvolupar en funció d'un triple criteri de selecció que doni sentit a aquestes condicions: intervenir sobre edificis o conjunts en actiu que han demostrat i demostren la seva capacitat d'adaptació en el transcurs del temps; desenvolupar un programa, relacionat amb l'activitat actual, que conservi o accentuï aquesta capacitat de transformació; i treballar en un entorn urbà amb potencial suficient per a incorporar aquestes modificacions, millorant les condicions ambientals i l'activitat social de relació a la ciutat.

En funció d'aquests paràmetres de valoració, el taller ha treballat sobre tres exemples situats a la ciutat de Barcelona: el recinte industrial de ‘La Escocesa’, al barri del Poblenou, com a fàbrica de creació segons el programa desenvolupat per l'Institut de Cultura, que contempla espais configurables per a artistes plàstics i audiovisuals; una futura ampliació de la Fundació Antoni Tàpies, al carrer Aragó, que incorpora espais expositius i sales de treball sobre l'actual seu de la institució; i un aulari d'ús compartit al recinte de la Biblioteca de Catalunya, al barri del Raval, que permet introduir un programa mixt per a estudiants, investigadors i veïns capaç de revitalitzar l'entorn més immediat.

Fent un balanç provisional de les tres edicions, es constata l'immens potencial que suposa treballar des de l'interior de la ciutat consolidada, fins i tot quan el planejament o les reformes recents ja han deixat sentir el seu parer. És llavors, amb uns paràmetres de treball aparentment tan restringits, quan el treball simultani de 45 estudiants d'arquitectura dóna uns fruits que qüestionen, a partir de resultats concrets i no de suposicions, la idoneïtat de les condicions inicials. Això ens portaria a considerar que en aquests casos, potser més que en altres circumstàncies, la determinació de les condicions de partida constitueix el moment més delicat i determinant de tot el procés i que hauria de ser avalat per l'experiència que pot proporcionar un concurs ben enfocat o un taller a l'escola d'arquitectura. En els dos casos, es tracta de plantejar adequadament les preguntes.

Intervenció a La Escocesa, de Cristina Galmés (QT 2009) i a la Fundació Antoni Tàpies, de Lucía Azurmendi (QP 2010).

..............................................................................................
proyectar en el tiempo 

La energía que las ciudades consumen en su continua expansión deja en su interior un conjunto heterogéneo de ámbitos que no reciben los estímulos suficientes para desarrollarse al ritmo del tejido del que forman parte. En algunos casos, son el fruto de condiciones que se han visto superadas por la propia evolución urbana. En otros casos, son ocasiones que la ciudad no ha sabido aprovechar en beneficio propio y que se mantienen en situación de espera. El taller propone observar estos lugares de nuevo, como oportunidades que permitan revitalizar la ciudad consolidada desde su interior, para lo cual se cuestionan las operaciones necesarias para dotarlos de nueva vida.No se trata de reiniciar el proceso, sino de retomarlo en el punto en que se interrumpió; trabajando sobre la base del material arquitectónico existente y sometiéndolo a las nuevas condiciones sociales, culturales, de entorno o de programa; observando como interactúan estos parámetros entre sí y con la arquitectura existente, hasta poder formarse una opinión crítica al respecto, capaz de guiar la intervención.

Éste es un campo significativamente poco cultivado en el aprendizaje de la arquitectura. Quizá porque en otros momentos se ha considerado que los resultados obtenidos en operaciones de transformación no permiten evaluar todo el potencial propositivo del estudiante. Quizá porque las arquitecturas del pasado se han contemplado desde una distancia excesiva que no ha permitido considerarlas como material activo de proyecto, capaz de suscitar nuevas propuestas. En el primer caso, se pretende vencer el prejuicio que considera la rehabitación como una operación de segundo orden, comprendiendo el valor pedagógico que las limitaciones y las reglas imponen. En el segundo caso, se hace necesario forzar las arquitecturas sobre las que se trabaja a abandonar la confortable categoría del ‘contexto’ –entendido como influencia externa a la propuesta– para instalarlas en la comprometida, y en ocasiones incómoda, situación del campo de batalla proyectual.

Cuando se interviene a escala urbana, esta implicación directa se da por sobreentendida. La labor del arquitecto siempre se mueve en un sustrato en constante evolución que nos afecta y que se ve alterado por nuestra intervención. Si hablamos de edificios, en cambio, todavía mantenemos la distinción entre las obras de nueva planta y las operaciones de transformación como si, en el momento actual, la arquitectura en el ámbito urbano pudiese distinguir entre ambos casos. La interpretación de este concepto es clave en el planteamiento del taller. Los casos sobre los que se trabaja son, en su configuración actual, el resultado de procesos sucesivos en el tiempo. Han sido construidos y modificados en repetidas ocasiones y, ahora, el ejercicio que propone el curso consiste en darles una nueva oportunidad, entendiendo que su potencial está aún lejos de agotarse.

La transformación es un proceso que opera cuestionando las reglas que toda arquitectura contiene de manera implícita o explícita, evaluando su vigencia y capacidad de adaptación, con la finalidad de suscribirlas, reinterpretarlas o contravenirlas, en una operación continuada de análisis propositivo, que va verificando o desmintiendo sus hipótesis a medida que el trabajo avanza. Tal como argumenta Carlos Martí en Las variaciones de la identidad (1993), “la transformación de un edificio existente resulta ser así un caso particular de un concepto más general de transformación que abarca todo el ámbito del proyecto arquitectónico, según el cual todo proyecto, toda nueva proposición arquitectónica, sería el resultado de una serie de transformaciones operadas sobre otras arquitecturas, pensadas o construidas, que le sirven de fundamento (consciente o inconsciente)”. De sus palabras resulta, pues, que al intervenir sobre otras arquitecturas, en realidad estamos profundizando sobre el mecanismo de proyecto por excelencia, pero poniendo el acento en un punto de vista particular.

En el espacio contemporáneo, este proceso no puede entenderse sin considerar, simultáneamente al arquitecto, el papel del usuario. Toda actividad humana modifica la arquitectura de manera deliberada o involuntaria, permanente o temporal y, al hacerlo, se convierte en un comentario crítico no escrito que expresa la opinión del ocupante de manera coherente y que debemos interpretar. En ambos casos –la intervención profunda del proyecto o la acción sistemática del habitante– llevan a considerar el tiempo como pieza clave del engranaje. El taller propone afrontar este estado de cambio sostenido de forma estructural, identificando y actuando sobre los mecanismos que hacen posible el escenario de transformación como condición propia de la arquitectura. El objetivo es ejercitarse en un proyecto capaz de evolucionar en paralelo a las condiciones temporales, respondiendo de forma activa a una realidad animada por fuerzas no previsibles en su totalidad.

Esto implica pensar en arquitectura como proceso abierto, en interacción con estas fuerzas y no como resultado final, y obliga a ser especialmente críticos con el instrumental metodológico utilizado. El proyecto evolutivo se plantea entonces en términos de estructura simultáneamente estable y adaptable; lo bastante sólida para resistir el curso del tiempo y con la suficiente permeabilidad para incorporar cambios en el proceso; una estructura formal y material dotada de características arquitectónicas definidas y capaz de mantener, a la vez, un grado de indeterminación elevado en algunos de sus componentes. No se trata exactamente de prever unas condiciones hipotéticas de futuro, sino de proyectar jerarquizando entre los elementos constituyentes de la arquitectura y de establecer parámetros que permitan desarrollar el propio proyecto como parte integrante del proceso de transformación.

La generación de forma se aborda pues desde la lógica de los procesos y las estrategias de transformación y se somete continuamente a las condiciones de campo del entorno y del programa para conseguir un estado de equilibrio. En esta situación, el programa se resiste a determinar unívocamente la forma y se limita a otorgar ciertos atributos al espacio, que las condiciones de uso podrán perfilar o corregir. A su vez, el entorno deja de ser una categoría externa al proceso para convertirse en una parte implicada en la definición de la forma gracias al intercambio de flujos y actividades entre el edificio y la ciudad que se alimentan mutuamente.

Proyectar en el tiempo significa que el peso específico de las decisiones no recae en los elementos arquitectónicos, sino en las relaciones que éstos establecen entre sí y con los usuarios. El proceso deviene relacional y descansa en las propiedades de enlace de los elementos y de las diversas escalas de trabajo. En estas condiciones, la intervención sobre preexistencias y su incorporación como material de proyecto no puede provocar problemas de identidad o de rechazo, sino que suscita relaciones inmediatas basadas en las reglas de juego que el propio proceso valida, matiza o descarta.En las tres ediciones del curso celebradas hasta hoy, los ejercicios a desarrollar se han escogido en función de un triple criterio de selección que dé sentido a estas condiciones: intervenir sobre edificios o conjuntos en activo que han demostrado y demuestran su capacidad de adaptación en el transcurso del tiempo; desarrollar un programa, relacionado con la actividad actual, que conserve o acentúe esta capacidad de transformación; y trabajar sobre un entorno urbano con potencial suficiente para incorporar estas modificaciones, mejorando las condiciones ambientales y la actividad social de relación en la ciudad.

En función de estos parámetros de valoración, el taller ha intervenido en tres ejemplos situados en la ciudad de Barcelona: el recinto industrial de ‘La Escocesa’, en el barrio del Poblenou, como fábrica de creación según el programa desarrollado por el Institut de Cultura, que contempla espacios configurables para artistas plásticos y audiovisuales; una futura ampliación de la Fundació Antoni Tàpies, en el Eixample, que incorpora espacios expositivos y salas de trabajo sobre la sede actual de la institución; y un aulario de uso compartido en el recinto de la Biblioteca de Catalunya, en el barrio del Raval, que permite introducir un programa mixto para estudiantes, investigadores y vecinos capaz de revitalizar el entorno más inmediato.

Haciendo balance provisional de las tres ediciones, se constata el inmenso potencial que supone operar desde el interior de la ciudad consolidada, incluso cuando el planeamiento o las reformas recientes ya han dejado oír su opinión. Es entonces, con unos parámetros de trabajo aparentemente tan restringidos, cuando el trabajo simultáneo de 45 estudiantes de arquitectura ofrece unos resultados que cuestionan, a partir de propuestas concretas y no de supuestos teóricos, la idoneidad de las condiciones iniciales. Este escenario nos lleva a considerar que en estos casos, quizá más que en otras circunstancias, la determinación de las condiciones de partida constituye el momento más delicado y determinante de todo el proceso y que, por tanto, debería estar avalado por la experiencia que puede proporcionar un concurso bien enfocado o un taller en una escuela de arquitectura. En ambos casos, se trata de plantear adecuadamente las preguntas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada