4 d’abril del 2011

2n lliurament, 11 d'abril

proposta 

qüestions generals

a. el lliurament serà de 10:30 a 12:00h a l’aula taller. de 12:00 a 14:30h hi haurà una primera sessió de correcció conjunta a l’aula teòrica, que es continuarà el dimecres 13

b. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup, tal i com es mostra al croquis

c. el lliurament digital al campus atenea contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o ppt) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius comprimits

continguts

a. memòria estratègica breu. s’acompanyarà d’esquemes i diagrames explicatius. extensió màxima equivalent a 1 full din a5. es valorarà la capacitat de concreció

b. programa d’usos amb superfícies desglossades. s’indicarà en una taula la superfície per usos, per parcel·les i per nivells

c. planta del conjunt, a escala 1/500, dins el context del Poblenou (bé sigui construït o planificat), explicativa de les relacions amb els fluxos, les edificacions i els espais lliures

d. plantes de l’edifici (incloent el perfil de les edificacions immediates) a escala 1/200

e. seccions explicatives (incloent el perfil dels edificis veïns en cada cas) a escala 1/200

f. façanes (incloent el perfil dels edificis veïns i de l’edifici transformat) a escala 1/200

g. volumetria general de l’edifici en el seu entorn mitjançant fotografies de maqueta de treball

h. fotomuntatge a partir d’imatge real de l’actuació

i. definició dels espais de treball, a l’escala i sistema de representació necessaris

j. diagrama del sistema estructural i dels sistemes de serveis

(aquests continguts tenen consideració d’exigència mínima)

..................................................................................................


propuesta

cuestiones generales

a. la entrega será de 10:30 a 12:00h en el aula taller. de 12:00 a 14:30h habrá una primera sesión de corrección conjunta en el aula teórica, que continuará el miércoles 13

b. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 solo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

c. la entrega digital en el campus atenea contendrá toda la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o ppt) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos comprimidos

contenidos

a. memoria estratégica breve. se acompañará de esquemes y diagramas explicativos. extensión máxima
equivalente a 1 hoja din a5. se valorará la capacidad de concreción

b. programa de usos con superficies desglosadas. se indicará en una tabla la superficie por usos,
por parcelas y por niveles

c. planta del conjunto, a escala 1/500, en el contexto del Poblenou (ya sea construido o
planificado), explicativa de las relaciones con los flujos, las edificaciones y los espacios libres

d. plantas del edificio (incluyendo el perfil de las edificaciones inmediatas) a escala 1/200

e. secciones explicativas (incluyendo el perfil de los edificios vecinos en cada caso) a escala 1/200

f. fachadas (incluyendo el perfil de los edificios vecinos y del edificio transformado) a escala 1/200

g. volumetría general del edificio en su entorno mediante fotografías de maqueta de trabajo

h. fotomontaje a partir de imagen real de la actuación

i. definición de los espacios de trabajo, a la escala y sistema de representación necesarios

j. diagrama del sistema estructural y de los sistemas de servicios

(estos contenidos tienen consideración de exigencia mínima)

2 comentaris:

  1. Cantonades.....
    http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/xamfra-cerda/#_ftn2

    ResponElimina
  2. espais de treball.....
    http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/creative-offices/

    ResponElimina