11 de febrer del 2011

exercici qp 2011 | català

el treball respon a un triple criteri de selecció. a) actuar sobre preexistències que permetin elaborar estratègies d’apropiació, introduint noves variables per a una revisió justificada dels seus espais. b) un entorn urbà receptiu a les transformacions i els intercanvis per a millorar les condicions ambientals i l’activitat social. c) un programa que prevegi una ocupació modificable dels seus espais, per tal de seguir exercitant la capacitat d’adaptació de l’edifici durant el procés de projecte.

el taller proposa resoldre un viver d’empreses tecnològiques (TIC) a l’illa delimitada pels carrers Pamplona, Sancho de Àvila, Àlaba i Tànger, en l’àmbit d’influència de la plaça de les Glòries de Barcelona i en els límits del districte d’activitats 22@ del Poblenou.

es preveu que el programa ocupi dues parcel·les, amb una superfície de sòl de 1.180 i 1.668 m² respectivament. el planejament (PMU, aprovació definitiva, 2006) assigna a la primera un sostre potencial de 3.186 m², en un edifici de pb+4 que defineix un dels xamfrans de l’illa i preveu substituir l’edificació actual. a l’altra parcel·la existeix una edificació industrial –orfebreria Cunill e Hijos S.A.– construïda el 1965 pels arquitectes G. Giráldez, P. López i J. Subías i ampliada en dues ocasions –el 1970 i 1980– amb un sostre aproximat de 4.750 m². amb l’excepció de la darrera ampliació, aquest edifici forma part del patrimoni industrial del Poblenou i està catalogat amb el nivell C.

el projecte ocuparà la totalitat de la primera parcel·la i colonitzarà una part de les naus de l’orfebreria, deixant que l’activitat actual pugui seguir desenvolupant-se. en aquest sentit, caldrà posar a prova les possibilitats de connexió entre els dos edificis per tal de seleccionar aquella ordenació que asseguri la unitat funcional del programa de viver d’empreses.

en aquestes condicions, el planejament vigent i les característiques de les dues parcel·les i les edificacions que les ocupen constitueixen el punt de partida que ha de permetre desenvolupar una opinió crítica sobre la idoneïtat del conjunt i de les seves parts; capaç de qüestionar la forma de l’edificació prevista, el model de ciutat que propicia i de plantejar, arribat el cas, alternatives raonades.

el viver d’empreses reuneix d’una banda, un programa d’espais de treball, en règim temporal, per a empreses de fins a 20 persones i de creació recent que comparteixin determinats serveis i, d’altra banda, un programa de suport a iniciatives empresarials externes que es materialitza en diversos espais de formació. la proposta tractarà d’ordenar aquestes necessitats en un edifici adaptable, capaç de respondre amb eficàcia a un programa basat en la naturalesa variable d’aquestes necessitats (creixement/decreixement, nomadisme intern, ‘hot desk’, fluctuació del nombre d’empreses, etc.).

el programa planteja, en qualsevol cas, les condicions de l’espai de treball individual i col·lectiu i convida a una reflexió, que ha d’animar el curs des de l’inici, sobre quines són les qualitats arquitectòniques d’aquest espai. només des d’aquest punt de partida serà possible proposar sistemes coherents d’organització de l’edifici que abastin des de la forma i dimensions d’un espai concebut ex novo, fins a l’estratègia d’apropiació de l’edifici actual.

la condició de mantenir una part de l’actual orfebreria en funcionament ha de permetre desenvolupar les capacitats de coordinar dins un mateix volum edificat dues unitats funcionals independents, de manera que el projecte tregui profit d’aquesta relació a partir dels atributs dels espais de la nau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada