12 de desembre del 2013

efecte llindar / effetto soglia

acaba de néixer un blog amic que es publicarà des de Sicília per a promoure una visió de la ciutat que passa per identificar el potencial dels seus espais com a base de propostes de reutilització.


El blog ha estat creat a la facultat d'Enginyeria i Arquitectura de la Universitat d'Enna "Kore", i és promogut per un grup de professors i estudiants que volen utilitzar aquesta plataforma per a posar a disposició d'un públic més ampli la seva recerca i observacions. Aquest blog té com a objectiu "narrar" algunes condicions de l'espai construït que ens envolta i en el qual treballem i vivim. El blog parlarà de reutilització en el sentit més ampli de la paraula, de les seves implicacions espacials així com de les econòmiques i socials; parlarà de la ciutat, la ciutadania i els usos de la ciutat; parlarà de la relació entre l'alimentació i la ciutat, i de com poden influir-se mútuament. Effetto Soglia parlarà de l'entorn material i immaterial en què vivim i de les relacions que hi mantenim.


caffè letterario Al Kenisa a l'antiga església dei Santi Pietro e Paolo, Enna

El blog ha sido creado por la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universitat d'Enna "Kore", i está promovido por un grupo de profesores y estudiantes que quieren usar esta plataforma para poner a disposición de un público más amplio su investigación y observaciones. Este blog tiene como objetivo "narrar" algunas condiciones del espacio construido que nos rodea y en el que trabajamos y vivimos. El blog hablará de reutilización en el sentido más amplio del término, de sus implicaciones espaciales así como económicas y sociales; hablará de la ciudad, la ciudadanía y los usos de la ciudad; hablará de la relación entre alimentación y ciudad, y de cómo pueden influenciarse mútuamente. Effetto Soglia hablará del entorno material e inmaterial en el que vivimos y de las relaciones que establecemos con él.


una parada al carrer en el barri de la Vucciria, Palerm

Il blog nasce in seno alla facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Enna “Kore”, ed è promosso da un gruppo di docenti e studenti, i quali vogliono usare questa piattaforma web per mettere a disposizione di un più vasto pubblico le loro ricerche ed osservazioni. Questo blog ha come obiettivo quello di “narrare” alcune condizioni dello spazio costruito che ci circonda e nel quale operiamo e viviamo. Il blog, parlerà di riuso nel senso più ampio del termine, delle sue implicazioni spaziali ma anche di quelle economiche e sociali; parlerà di città, cittadinanza e usi della città; parlerà della relazione tra cibo e città, e di come l’una e l’altra cosa possano reciprocamente influenzarsi. Effetto Soglia parlerà dell’ambiente materiale ed immateriale nel quale viviamo e delle relazioni che con esso intratteniamo.

<www.effettosoglia.blogspot.it/>

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada