27 d’abril del 2013

espais intermigs a Ipoh, Malàisia

hotel Sekeping Kong Heng, Ipoh
Seksan Design, 2012 
(fotos de Rupajiwa Studio)

és un hotel poc convencional per als estàndards occidentals. el clima de Malàisia i un estudi d'arquitectes i paisatgistes amb algunes actuacions comparables en són responsables. aquí, la necessitat d'estar en el corrent d'aire i a l'ombra ha de ser interpretada com una condició de confort. ho va descobrir també fa cinquanta anys Le Corbusier a l'Índia. evidentment, els habitants dels climes tropicals ja ho tenien ben assumit. 


quantes vegades, però, l'arquitectura occidental aterra en aquest entorn i no pren bona nota d'aquestes condicions? en la mateixa mesura, quants despatxos locals queden enlluernats per una tècnica i uns models que no funcionen en un clima ten diferent. en aquest cas, podem observar una actitud i uns resultats ben diferents. 


un dels pavellons que formen el conjunt d'edificis de l'hotel s'instal·la en una antiga construcció en desús i es prolonga a una certa alçada sobre el jardí amb un sistema de plataformes de formigó que protegeixen de la pluja i es tanquen perimetralment per cortines i una lleu malla contínua. un d'aquests espais a l'ombra i immers en el corrent d'aire. les imatges són molt suggeridores.


més que afegir terrasses, és com si l'habitació completa s'hagués transformat en un espai intermig, amb qualitats de tots dos. en certa mesura, no es troba massa lluny d'aquella tradició higienista que portava els malalts al sol, a fer cures per exposició. en alguns casos comptats, la finestra es feia desaparèixer i, sense moure el llit de posició, passava d'estar en un interior tancat a ocupar una posició en una llotja oberta a l'exterior. no canviava la posició del llit sinó que es transformava l'espai al seu voltant.finalment, els espais de l'hotel es divideixen entre habitacions climatitzades i espais comuns i habitacions (fent servir una interpretació laxa del terme) en aquests espais intermigs. sempre amb una relació de proximitat sense massa intervenció sobre l'entorn construït que es colonitza.

....................................................................................................


es un hotel poco convencional para los estándares occidentales. el clima de Malasia y un estudio de arquitectos y paisajistas con algunas actuaciones comparables son responsables. aquí, la necesidad de estar en la corriente de aire y en la sombra debe ser interpretada como una condición de confort. lo descubrió también hace cincuenta años Le Corbusier en la India. evidentemente, los habitantes de los climas tropicales ya lo tenían bien asumido.

sin embargo,cuantas veces la arquitectura occidental aterriza en este entorno y no toma buena nota de estas condiciones? en la misma medida, varios despachos locales quedan deslumbrados por una técnica y unos modelos que no funcionan en un clima tan diferente. en este caso, podemos observar una actitud y unos resultados muy diferentes.

uno de los pabellones que forman el conjunto de edificios del hotel se instala en una antigua construcción en desuso y se prolonga a una cierta altura sobre el jardín con un sistema de plataformas de hormigón que protegen de la lluvia y se cierran perimetralmente por cortinas y una leve malla continua. uno de estos espacios a la sombra e inmerso en la corriente de aire. las imágenes son muy sugerentes.más que añadir terrazas, es como si la habitación completa se hubiera transformado en un espacio intermedio, con cualidades de ambos. en cierta medida, no se encuentra demasiado lejos de aquella tradición higienista que llevaba a los enfermos al sol, a hacer curas por exposición. en algunos casos contados, la ventana se hacía desaparecer y, sin mover la cama de posición, pasaba de estar en un interior cerrado a ocupar una posición en una lonja abierta al exterior. no cambiaba la posición de la cama sino que se transformaba el espacio a su alrededor.

finalmente, los espacios del hotel se dividen entre habitaciones climatizadas y espacios comunes y habitaciones (usando una interpretación laxa del término) en estos espacios intermedios. siempre con una relación de proximidad sin demasiada intervención sobre el entorno construido que se coloniza.

(via plataforma arquitectura)
(gràcies a l'Anna Assamà)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada