15 de març del 2012

2n lliurament, 21 de març

proposta
qüestions generals

a. el format del lliurament en paper serà din a2 o din a1 plegat (triar 1 sol format), dins una carpeta din a2, indicant cognoms, nom, nivell i grup

b. el lliurament digital es podrà fer al campus atenea a partir del dilluns 27 a les 10:30h. contindrà tota la informació del lliurament en paper, en un únic arxiu (en format pdf o zip) i amb un límit màxim de 5Mb. no s’admeten arxius rar

c. s'organitzaran dues sessions de debat conjunt a l'aula teòrica, entre diversos treballs dels tres grups d'estudiants

continguts

a. imatges de la maqueta de grup amb la volumetria de la proposta

b. planta baixa del conjunt de l'illa amb les plantes baixes implicades i proposta dels espais lliures

c. planta o plantes significatives de l'edifici o edificis d'habitatges, amb detall dels habitatges tipus

d. seccions transversal i longitudinal de l'illa (incloent el perfil i rasant dels edificis situats a les illes veïnes)

e. resum de superfícies de la proposta, indicant l'estat inicial i l'estat transformat de sòl (espai lliure, equipament i edificació privada) i de sostre (amb el nombre d'habitatges)

f. criteris tècnics sobre l’embolcall de l’edifici (façanes i coberta), sobre el sistema constructiu i sobre les instal·lacions que es proposa incorporar al projecte

(aquestes indicacions tenen consideració de continguts mínims)

(l’escala de representació és lliure. serà l’adequada per a la correcta comprensió de la proposta)

.................................................................................................. 

propuesta
cuestiones generales

a. el formato de la entrega en papel será din a2 o din a1 doblado (escoger 1 sólo formato), en una carpeta din a2, indicando apellidos, nombre, nivel y grupo

b. la entrega digital podrá hacerse en el campus atenea a partir del lunes 27 a las 10:30h. contendrá tota la información de la entrega en papel, en un único archivo (en formato pdf o zip) y con un límite máximo de 5Mb. no se admiten archivos rar

c. se organitzarán dos sesiones de debate conjunto en el aula teórica, entre diversos trabajos de los tres grupos de estudiantes

contenidos

a. imágenes de la maqueta con la volumetría de la propuesta  

b. planta baja del conjunto de la manzana con las plantas bajas implicadas y propuesta de los espacios libres 

c. planta o plantas significativas del edificio o edificios de viviendas, con detalle de las viviendas tipo

d. secciones transversal y longitudinal de la manzana (incluyendo el perfil y rasante de los edificios situados en las manzanas vecinas)

e.  resumen de superficies de la propuesta, indicando el estado inicial y el estado transformado de suelo (espacio libre, equipamiento y edificación privada) y de techo (con el número de viviendas)

f. criterios técnicos sobre la envolvente del edificio (fachadas y cubierta), sobre el sistema constructivo y sobre las instalaciones que se propone incorporar en el proyecto

(estas indicaciones tienen consideración de contenidos mínimos)

(la escala de representación es libre. será la adecuada para la correcta comprensión de la propuesta) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada